Обществено обсъждане на проект за ПУП -план-извадка - ИПРЗ на м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци“, кв.4а,; изменение на улична регулация; ИПР на контактен кв.8, район „Подуяне“ – СО.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД24-РД09-230/08.05.2024 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за обект ПУП – план-извадка – ИПРЗ на м. „Хаджи Димитър-Малашевци“, кв. 4а, – УПИ I-„ГСМ-ЕОД Топливо“, УПИ II-„СГО-Администрация“, УПИ III-„СУЗ Район „В. Левски“,  УПИ IV-„ЕАД Градостроител“ за нови УПИ III-2142-„за офиси, магазини и складове“ и УПИ VII-2142-„за офиси, магазини и складове“, за ПИ с идентификатор 68134.600.2142; ИПР на контактен кв. 8, УПИ I-„СП Въгледвуокис“, УПИ II-1105-„за административна и складова дейност„; изменение на улична регулация по о.т. 149г-3-4-4а-5-6; задънена улица по о.т. 4а-4б; новообразувана улица по о.т. 358-359-360-361-362-362а - Окончателен проект на 21.05.2024г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща raion@poduiane.info от 22.05.2024 г. до 04.06.2024 г. вкл. 

Заключителната дискусия  да се проведе на 17.06.2024 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет. 3, заседателна зала - ст. 321.

Заповед

ОЗ

Извадка

ИПЗ

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.