Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт "Екология и озеленяване"

Столична община - район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт "Екология и озеленяване":

Обявление

Образци на документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие - по образец

2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец

3. Протокол допуснати кандидати

4. Окончателен протокол от конкурсната процедура

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната Комисия определя следната методика:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

-          Минималното ниво от теста за допускане до събеседване – 15 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 3.50;

-          Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 3.50;

-          Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

-          Времето за решаване на теста е в рамките на един астрономичен час.

 

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: 

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за биологичното разнообразие;

Закон за защита на животните;

Закон за ветеринарномедицинската дейност;

Закон за водите;

Закон за защита от шума в околната среда;

Закон за устройство на територията;

Закон за обществените поръчки;

Закон за устройството и застрояването на Столичната община;

Закон за общинската собственост;

Закон за държавния служител;

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО;

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО;

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда;

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове;

Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на СО.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.