Изработен проект за ПУП – ИПРЗ и работен устройствен план на кв. 264в, м. „Ботевгрдско шосе – Рилска обител-юг“

Столична община на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план на кв. 264в, м. „Ботевгрдско шосе – Рилска обител-юг“, изменение на план за регулация на кв.3, м. „Христо Ботев“, район „Слатина“ и изменение на улична регулация по ул. „Стоян Попов“ от о.т. 71а до о.т. 75 (нова о.т. 75а), които са изложени в район „Подуяне“ и район „Слатина“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, чрез район „Подуяне“ и район „Слатина“.

        

ДВ бр.98/13.12.2019г.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.