Издадена Заповед № САГ23-РА53-907/12.12.2023 г. на Главния архитект на СО за прекратяване на административното производство за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на регулационните гра-ници на УПИ I-18,9005-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма“ , кв. 7, м. НПЗ „Хаджи Дими-тър“, р-н „Подуяне“ – СО.

Издадена е Заповед № САГ23-РА53-907/12.12.2023 г. на Главния архитект на СО за прекратяване на административното производство за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на регулационните граници на УПИ I-18,9005-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма“ , кв. 7, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, р-н „Подуяне“ – СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок пред  Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед №САГ23-РА53-907/12.12.2023 г. на Главния архитект на СО


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.