Издадена Заповед № САГ23-РА53-751/26.10.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ на м. ОСЗ „Сгуроотвала“, УПИ I - „Коларовски РНС-чистота“ за ПИ с идентификатор 68134.603.1851, отпадане на уличната регулация от о.т.66-о.т.67 до о.т.68 и улица южно от нея през о.т.72 и о.т.73, изменение на улична регулация при о.т.52 с предвиждане на нова улица по о.т.52-о.т.102 (нова), като с изменението се засягат границите на УПИ II –„РНС – РОСП - БКС и РБ ВИК“ от кв.3 в м. НПЗ „Хаджи Димитър“ и УПИ X – “за чисто производство и скл. дейност“, кв.3 в м. ОСЗ „Сгуроотвала“, район „Подуяне“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-751/26.10.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ на м. ОСЗ „Сгуроотвала“, УПИ I - „Коларовски РНС-чистота“ за ПИ с идентификатор 68134.603.1851, отпадане на уличната регулация от о.т.66-о.т.67 до о.т.68 и улица южно от нея през о.т.72 и о.т.73, изменение на улична регулация при о.т.52 с предвиждане на нова улица по о.т.52-о.т.102 (нова), като с изменението се засягат границите на УПИ II –„РНС – РОСП - БКС и РБ ВИК“ от кв.3 в м. НПЗ „Хаджи Димитър“ и УПИ X – “за чисто производство и скл. дейност“, кв.3 в м. ОСЗ „Сгуроотвала“, район „Подуяне“,     гр. София. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 08.11.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ23-РА53-751/26.10.2023 г. на Главния архитект на СО

ИПРЗ-ИПУР

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.