Главен специалист "Архитектура и контрол“

Главен специалист "Архитектура и контрол“

Столична община, район „Подуяне” със седалище и адрес гр.София, ул.”Плакалница” № 51 , тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, търси да назначи служител по трудово правоотношение при следните условия:

 1. Длъжност: Главен специалист "Архитектура и контрол" в отдел „УТКРКС“ при Столична община - район „Подуяне”
 2. Изисквания за заемане на длъжността:

- Степен на образование – висше, специалност „Архитектура“;*

- Професионален опит – 2 години;

- Дигитална компетентност.

 1. Кратко описание на длъжността:

- Подготовка и доклад за съгласуване на идейни проекти, одобряване и узаконяване на инвестиционни архитектурни проекти, реконструкции и преустройства на съществуващи сгради, доброволни делби на съсобствени сгради, жилища, преместваеми  и други обекти.

- Проверка за съответствие на инвестиционните проекти с нормативанта уредба и оценка за съотвествие, съгласно ЗУТ.

- Участие и доклад на инвестиционните проекти в РЕСУТ.

- Огледи във връзка с  постъпили заявления за одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж.

- Подготовка и доклад за издаване на разрешения за строеж, актове за узаконяване и разрешения за поставяне.

- Подготовка и доклад за преодобряване на проекти с изтекъл срок.

- Обявяване на разрешения за строеж и актове по реда на ЗУТ.

- Подготовка, комплектоване и изпращане на преписки до ДНСК, НАГ, МРРБ, СГС, СРС и други.

- Определяне размера на таксите за одобряване на инвестиционни проекти, за издаване на разрешения за строеж, разрешение за поставяне и акт за узаконяване.

- Участие в комисии, водене на служебна кореспонденция, отговори на молби и жалби на физически и юридически лица.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: Заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Всички копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

 1. Заявлението и документите могат да бъдат подавани на имейл – raion@poduiane.info или на място в СО – район „Подуяне“, гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І - Център за административно и информационно обслужване, работно време: от 08.30ч. до 17.00ч.
 2. Телефон за контакт: 02/8146186 – „Човешки ресурси“.

Кандидатите следва да са запознати с допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.