Заповеди


Заповед № САГ24-РА53-330/09.05.2024г., с която се одобрява ПУП – ИПР на м. „Хаджи Димитър - част“, кв.11а, нов УПИ VII-933-„за жилища“, район „Подуяне“- СО.


Заповед № САГ24-РА53-197/21.03.2024г. за разрешаване изработването на проект за ПУП - ИПРЗ, УПИ VIII-345 и ИПЗ за УПИ VII-23,350, кв. 65а, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“, район „Подуяне“ – СО.


Заповед № САГ24-РА53-185/20.03.2024г. на Гл. архитект на СО за одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ на м. „Левски – зона Г“, кв.18, УПИ V-164-„за ЖС“, контактен УПИ IV-„за озеленяване“ и изменение на улична регулация, СО – район „Подуяне“.


Заповед № САГ24-РА53-147/05.03.2024г. на главния архитект на СО, с ко-ято се разрешава да се изработи проект за ПУП – план-извадка ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на м. „Хаджи Димитър“, кв. 364а, УПИ IV-„за ОЖК и битови услуги“ и изменение на улична регулация по о.т.94б-94 за ПИ с идентификатор 68134.618.431, район „Подуяне“ - СО, гр. София


Заповед № САГ24-РА53-80/01.02.2024 г. на Главния архитект на СО


Съобщаване на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ по реда на чл. 61 от АПК на Заповед № САГ24-РА53-65/26.01.2024г. за ОФГ в Заповед № РА50-1006/14.12.2022г. на Гл. архитект на СО, относно одобрен план - извадка – план за регулация на м. “НПЗ Хаджи Димитър“, кв. 15а, УПИ XVI-6-„за ЖС, офиси, магазини и подземни гаражи“ и план-извадка ПР за УПИ XVII-9020-„за офиси, магазини и подземни гаражи“ за ПИ с идентификатори 68134.605.6 и 68134.605.9020, Район „Подуяне“, гр. София.


Съобщаване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ Заповед № САГ24-РА53-46/22.01.2024г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – план-извадка -ИПРЗ на м. “НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 4а, УПИ III-„СУЗ Район „Васил Левски“; изменение на улична регулация; ИПР на контактни УПИ I-„ГСМ ЕОД „Топливо“; УПИ II-„СГО Администрация“ и УПИ VII-IV-ЕАД „Градостроител“, кв. 8, УПИ I-„СП въгледвуокис“ и УПИ II-1105-„за адм. и складова дейност“ за ПИ с идентификатор 68134.614.2142, р-н „Подуяне“, СО


Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ Заповед № САГ24-РА53-17/09.01.2024г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПР на м. „комплекс „Ботевградско шосе“-ул. „Стефан Богориди“, кв. 73, обособяване на нов кв. 73б и ИПУР, район „Подуяне“, СО.


Заповед № РПД24-РА50-02 от 03.01.2023г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която е одобрен проект за ПУП-ИПЗ за УПИ IV-327, ПИ с идентификатори 68134.612.327, кв. 274, м. комплекс “Ботевградско шосе", СО - район "Подуяне".


Заповед № РПД24-РА50-01 от 02.01.2024г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която е одобрен проект за ПУП-ИПЗ за УПИ IV-91, ПИ с идентификатори 68134.613.91, 30б, м. “Суха река", район "Подуяне"-СО.


Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Заповед № САГ23-РА50-387/18.12.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ, м. „Левски – зона Г“, кв. 6, нов УПИ ХХII-216,287-„за ЖС и ПГ“ и изменение на улична регулация по о.т. 160-175, СО-район „Подуяне“.


Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ Заповед № САГ23-РА50-397/20.12.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ от на м. „Левски зона Г – разширение“, кв. 20 и кв. 28; ИПР на УПИ VIII-„за ЖС“ от кв.28 и УПИ I-„за ЖС, магазин и ТП“ от кв.9; план-схеми по част ЕЛ, ВиК и ВП, район „Подуяне“, СО.


Заповед № САГ23-РА50-390/19.12.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП – ИПР за УПИ II-„за гаражи“, УПИ III-„за озеленяване“, новообразуван УПИ II-„за противопожарна охрана“, ПИ с идентификатор 68134.613.813, и изменение на улична регулация от о.т. 568 до о.т. 569, от о.т. 48 до о.т. 18 и от о.т. 250 до о.т. 251, кв.55, м. “к-с Ботевградско шосе“.


Издадена Заповед № САГ23-РА53-907/12.12.2023 г. на Главния архитект на СО за прекратяване на административното производство за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на регулационните гра-ници на УПИ I-18,9005-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма“ , кв. 7, м. НПЗ „Хаджи Дими-тър“, р-н „Подуяне“ – СО.


Издадена Заповед № РПД23-РА50-31/13.12.2023 г. на Вр.И.Д. Главен архитект на Район „Подуяне“ за одобряване на Работен устройствен план /РУП/ за УПИ VII-594, кв. 335, м. „бул. “Ботевградско шосе-рамка“, р-н „Подуяне“ – СО


Съобщаване на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-828/13.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР на м. „Хаджи Димитър - част“, кв.11а, УПИ VII-933-„за офиси и магазини“ и на контактен УПИ VIII-934–„за офиси и магазини“ за ПИ с идентификатор 68134.600.033, район „Подуяне“- СО.


Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-806/09.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР-план извадка на УПИ I-1058,1062,1071-„за магазини, офиси, складове, КПП, ТП и безвредно производство“, УПИ III-958–„за офиси, магазини, складове, търговия, безвредни производства“ и УПИ VI-957,1068-„за магазини и офиси“, поземлени имоти с идентификатори 68134.602.9041, 68134.602.9042, 68134.602.1072, 68134.602.1071 и 68134.602-44 по КККР, кв. 2, м. „Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне“- СО


Заповед № САГ23-РА50-352/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-888-„за офиси и магазини“ и УПИ II-„за офиси и магазини“ за образуване на нови УПИ I-887, 888, 2147-„за озеленяване и етажен паркинг“, УПИ II-2149-„за ЖС“ и УПИ III-889-„за озеленяване и паркинг“; премахване на сервитутите за застрояване с жилищни сгради и с нежилищни сгради /сервитут ЖП ареал/, кв. 20б, м. Суха река – запад“, район „Подуяне“, гр. София


Заповед № САГ23-РА53-804/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 36а-26а, м. „Левски – зона В“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ за обособяване на забавителен шлюз към УПИ V-1055, кв. 8, м. „Левски – зона Г“, район „Подуяне“.


Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-774/01.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР на УПИ VIII-961,966,967,971-„за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвр. производство, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк“ за ПИ с идентификатор 68134.602.40, кв. 2, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“- СО


Издадена Заповед № САГ23-РА53-751/26.10.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ на м. ОСЗ „Сгуроотвала“, УПИ I - „Коларовски РНС-чистота“ за ПИ с идентификатор 68134.603.1851, отпадане на уличната регулация от о.т.66-о.т.67 до о.т.68 и улица южно от нея през о.т.72 и о.т.73, изменение на улична регулация при о.т.52 с предвиждане на нова улица по о.т.52-о.т.102 (нова), като с изменението се засягат границите на УПИ II –„РНС – РОСП - БКС и РБ ВИК“ от кв.3 в м. НПЗ „Хаджи Димитър“ и УПИ X – “за чисто производство и скл. дейност“, кв.3 в м. ОСЗ „Сгуроотвала“, район „Подуяне“


Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-746/25.10.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се одобрява проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП - ИПРЗ/ за УПИ II-61,80 и УПИ III-41 /част/ от кв. 6, м. “Левски – зона Г“, ПИ с идентификатор 68134.601.2539, /бивши ПИ 68134.601.2539 и 68134.601.2256 /част/.


Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-748/25.10.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се одобрява проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП - ИПРЗ/ за м. “Хаджи Димитър – част“, кв. 63в, УПИ VII-567-„за производствена и складова дейност“ за ПИ с идентификатор 68134.600.597, нов УПИ VII-567-„за ЖС и ПГ“, район „Подуяне“, гр. София


Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-747/25.10.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-„за археология“, кв. 343в, м. „к-с Ботевградско шосе“, район „Подуяне“- СО


Издадена заповед № РПД23 – РА50 – 30 / 19.10.2023 г. за изменение на плана за регулация ПУП – ИПР за кв.104, местност „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“, р-н “Подуяне“- СО - преписка с вх.№ РПД22-ГР00-138-(11) / 07.07.2023г.


Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-664/04.10.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ за образуване на нов УПИ Х-1329-„за офиси, паркинг, трафопост и ФЕЦ“, поземлен имот с идентификатор 68134.614.1329, кв. 104а, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“, гр. София.


Издадена Заповед № САГ23-РА53-641/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО


Издадена Заповед № САГ23-РА53-640/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО


Издадена заповед № САГ23-РА53-639/25.09.2023 г. на Главния архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ и РУП на м. „Ботевградско шосе – рамка“, кв.301, УПИ III-96, УПИ IV-95В, УПИ V-95Б за нови УПИ III-96 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ IV-278 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ V-277- „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“; ИПР на контактни УПИ XVI-93 и УПИ XVII-94, р-н “Подуяне“- СО.


Издадена Заповед № САГ23-РА50-29 / 28.09.2023 г. на Главния архитект на СО – район Подуяне, с която се одобрява ПУП - ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ за УПИ IX-188, кв. 297, м. "Левски к-с „Ботевградско шосе“", район „Подуяне“, /поземлен имот с идентификатор 68134.608.188/, СО - район "Подуяне, от нискоетажно в средноетажно застрояване.


Издадена Заповед № САГ23-РА50-28 / 20.09.2023 г. на Главния архитект на СО – район Подуяне, с която се одобрява ПУП - ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ за УПИ II-228, кв. 26, м. " Левски зона В ", район „Подуяне“, /поземлен имот с идентификатор 68134.609.1289/, СО - район "Подуяне, от нискоетажно в средноетажно застрояване.


Заглавие: Издадена заповед № РПД23 – РА50 – 27 / 14.09.2023 г. за изменение на плана за регулация и застрояване ПУП – ИПРЗ за УПИ XVIII-748 и УПИ XVII-749 и образуване на нови УПИ XVIII-748 и УПИ XVII-748,749, кв. 324, м. “Левски – к-с Ботевградско шосе II част“, Район „Подуяне“ – СО.


Съобщаване по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-259/19.07.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП–ИПР, кв. 1, нов УПИ IV-„за озеленяване“, м. „ОСЗ Сгуроотвала“, р-н „Подуяне“, гр. София и Заповед № САГ23-РА50-297/25.08.2023г. на Гл. архитект на СО за ОФГ в заповедта за одобряване, която е неразделна част от същата.


Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-560/17.08.2023г. на Главния архитект на СО, с която се одобрява ПУП – ИПРЗ на м. „Ботевградско шосе – рамка“, кв. 345, нов УПИ VII-200,201-за“ЖС“, район „Подуяне“ – СО. Преписка с вх.№ РПД22-ГР00-100-(5) от 01.09.2023г.


Издадена заповед № РПД23 – ГР00 – 26 / 31.08.2023 г. за изменение на плана за регулация и застрояване ПУП – ИПРЗ за УПИ III-728 и УПИ IV-727 от кв.331, местност „Комплекс Ботевградско шосе“, ПИ с идентификатори 68134.607.728 и 68134.607.727 по КККР на гр. София и образуване на нови УПИ III-728 „за жилищно стр., общ. обсл. и ПГ“ и УПИ IV-727, кв.331, р-н “Подуяне“- СО.


Заповед № САГ23-РА53-512/02.08.2023г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – план – извадка – ИПРЗ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 358б, „терен за ОЖС и озеленяване“ за ПИ 68134.618.56 и 68134.618.57, район „Подуяне“, гр. София. Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-98/14.08.2023г.


Съобщаване по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ на заповед САГ23-РА53-506/01.08.2023г. на Главния архитект на СО, с която е одобрен ПУП – план – извадка – ИПРЗ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 364, УПИ I-„за ЖС и КОО“ за нов УПИ V-546-„за ЖС“. Преписка с вх. № РПД21-ГР00-68-(7) от 10.08.2023г.


Съобщаване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА50-276/31.07.2023г. на Главния архитект на СО, за допълване на заповед № РА50-699/04.10.2021г. за разрешаване изработване на ПУП – план-извадка – ПРЗ и ИПРЗ за м. „НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 5а, за ПИ с идентификатори 68134.602.1230; 68134.602.1260; 68134.602.52; 68134.602.15; 68134.602.13; 68134.602.12; 68134.602.1304; 68134.602.11; 68134.602.14; 68134.602.67 по КККР на район „Подуяне“. Преписка с вх.№ РПД21-ТД26-1056-(26) от 07.08.2023г.
Съобщаване по реда на по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-463/17.07.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП–ИПРЗ кв. 7, нов УПИ I-18,9005-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма“, м. „НПЗ Хаджи Димитър“, р-н „Подуяне“, гр. София- Преписка с вх. № РПД22-ГР00-101-(9) от 26.07.2023г.


Заповед № САГ23-РА53-456/11.07.2023г. на главния архитект на Столична об-щина, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/, на УПИ I-815-„за офиси, магазини и складо-ве“, м. „Хаджи Димитър – част“, район „Подуяне“ - СО - преписка с вх.№ РПД23-ГР00-86 от 20.07.2023г.Издадена заповед за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план /ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП/ за УПИ XIII-205-„за склад и администрация“ и образуване на нов УПИ XIII-1229-„за ЖС“, ПИ с идентификатор. 68134.609.1229 от КККР, кв. 34, м. “Левски – зона В“, Район „Подуяне“ - СО.


Заповед № САГ23-РА53-409/23.06.2023 г. на Гл. архитект на Столична община, с която е одобрен проект за Изменение на план за регулация /ПУП – ИПР/ за трасето на „Трети метродиаметър на „Софийски метрополитен“ в участъка между МС-4 III и МС-5 III, като измененото подземно трасе преминава подземно в уличната регулация по бул. „Владимир Вазов“ и м.“ к-с Ботевградско шосе“, кв. 9 и кв. 28а, Район „Подуяне“ – СО – Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-38-(4)/05.07.2023г.


Заповед № САГ23-РА53-408/23.06.2023 г. на Гл. архитект на Столична община, с която се одобрява проект за Изменение на план за регулация /ПУП – ИПР/ за трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ в участъка между МС-4 III и МС-3 III, като подземното трасе преминава подземно в уличната регулация по бул. „Владимир Вазов“ и м.“ к-с Ботевградско шосе“, кв.148, Район „Подуяне“ – СО – преписка с вх.№ РПД23-ГР00-29-(5)/05.07.2023г.


Заповед № САГ23-РА53-386/16.06.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 36а-26а, м. „Левски – зона В“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ за обособява-не на забавителен шлюз към УПИ V-1055, кв. 8, м. „Левски – зона Г“, район „Поду-яне“ - преписка РПД23-ГР00-71 от 23.06.2023г.


Заповед № САГ23-РА53-234/15.06.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ за нови УПИ VII-1043-„за ЖС“, УПИ VIII-1044-„за ЖС“, УПИ ХХХII-851-„за ЖС“, УПИ ХХIII-850-„за ЖС“, УПИ ХХХIV-57-„за ОО“, съз-даване на нова задънена улица по о.т. 19-19а-19б; изменение на улична регулация между о.т. 28-20 от кв. 13, м. „Левски – зона В“, район „Подуяне“ - преписка РПД16-ГР94-955-(52) от 21.06.2023г.


Заповед № САГ23-РА53-372/13.06.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се нарежда служебно да се изработи проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 60г до о.т. 58а; УПИ VIII-1171 и УПИ ХIII-„за закрити съоръже-ния“ от кв. 148 и УПИ I-„за отоплителна централа“ от кв. 50, м. „к-с Ботевг-радско шосе“, район „Подуяне“ - преписка РПД23-ГР00-58-(2) от 21.06.2023г.


Заповед № САГ23-РА50-227/12.06.2023 на Гл. архитект на СО за поправка на фактическа грешка в заповед № САГ22-РА53-301/08.12.2022г., с която се раз-решава да се изработи ПУП - ИПРЗ за м. „Левски – зона Г“, р-н „Подуяне“, кв. 6, УПИ V, VI и XIX.


Заповед № САГ23-РА53-347/05.06.2023 на Гл. архитект на СО за поправка на фактическа грешка в заповед № САГ23-РА53-252/02.05.2023г., с която се раз-решава да се изработи ИПРЗ за м. „Суха река – запад“, р-н „Подуяне“, кв. 12г, УПИ XII-883-„за офиси и магазини“, УПИ XIII-884-„за офиси и магазини“ и кон-тактен УПИ XI-882-„за офиси и магазини“.


Заповед № РПД23-РА50-22/12.05.2023г. на Гл. архитект на район „Подуяне“ за отказ за разрешаване изработването на проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ X-203, кв.34, поземлен имот с идентификатор 68134.609.203, м."Левски - Зона В", район "Подуяне“ – СО


Заповед № САГ23-РА53-304/28.02.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ и РУП /работен устройствен план за УПИ I-615 и УПИ II-620 (ПИ с идентификатори 68134.609.615 и 68134.609.620) от кв. 306б, м. „бул. Ботевградско шосе - рам-ка“, район „Подуяне“ .


Заповед № САГ23-РА53-272/12.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ИПРЗ на м. „Левски – зона Г“, кв.18, УПИ IV-„за озеленя-ване“, УПИ V-164 и изменение на улична регулация по о.т.78-104 и по о.т.78-79 за ПИ с идентификатор 68134.601.164, СО – район „Подуяне“.


Заповед № РПД23-РА50-24/26.05.2023 г. на Гл. архитект на район „Подуяне”, с която се одобрява Изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-1560, поземлен имот с иденти-фикатор 68134.603.1567, кв. 9а, м. "ОСЗ Сгуроотвала", СО - район "Подуяне".


Заповед № САГ23-РА53-263/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ на кв. 15а, УПИ I-„за общ. обсл.“, нов УПИ I-9202-„за ЖС, магазини, гаражи, ПГ и ТП“ и създаване на нова задънена улица за ПИ с идентификатор 68134.619.9202, м. „Левски – зона В“, СО – район „Подуяне“.


Заповед № САГ23-РА53-273/12.05.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР на уличнорегулационната ли-ния към бул.“Ген. Владимир Вазов“ за УПИ I-1269, кв.1, м. „Левски – зона В“, СО – район „Подуяне“.


Заповед № САГ23-РА50-199/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ПРЗ по чл.22, ал.8 във връзка с чл.16 от ЗУТ за кв. 32, 34, 27 и част от кв.25 (УПИ I-1070 и II-210), м. „Левски – зона Г“, СО – район „Подуяне“


Заповед № РПД23-РА50-23/17.05.2023г. на Гл. архитект на р-н „Подуяне“ за служебно изработване на проект за изменение на действащия подробен уст-ройствен план ПУП – ИПР за кв.104, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“ СО – район „Подуяне“


Съобщение за издадена Заповед № РПД23-РА50-21/12.05.2023г. на Главния архитект на Район „Подуяне“ СО, с която се одобрява ПУП-ИПЗ за УПИ IV-292, 298 и УПИ V-293, 294, кв.21, м. „“Левски – Зона В“, район "Подуяне“ – СОЗаповед № РПД23-РА50-20/04.05.2023г. на Гл.архитект на СО-район „Подуяне“за одобряване на ПУП-ИПР за УПИ Х-262-„за ЖС" и контактни УПИ IX-263 и УПИ XI-261 „за ЖС", кв.93, м. "Прилежащи квартали на ул."Железни врата"


Заповед № РПД23-РА50-19/26.04.2023г. на Главния архитект на Район „Подуяне“ СО, с която се одобрява ПУП-ИПР за УПИ IV-754-„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.600.754 и УПИ III-1574-„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.600.1574, кв. 63б, м. “Хаджи Димитър – част“, район "Подуяне“


Заповед № РПД23-РА50-18/20.04.2023 г. на Главния архитект на Район „Подуяне“ СО, с която се одобрява ПУП-ИПР за УПИ УПИ II-789-„за ЖС и ПГ“, ПИ с идентификатор 68134.608.789, кв.403в, м. "Левски – бул. Ботевградско шосе", район "Подуяне“ - СО


Заповед № САГ23-РА53-195/06.04.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешаване на изработване на проект ПУП - ИПРЗ за УПИ VI-„за метрополитен и озеленяване“ и изменение на улична регулация по о.т. 316в – о.т.(без номер) за ПИ с идентификатори 68134.610.460 и 68134.610.2171 , кв.39, м. “Суха река - запад“, р-н „Подуяне“ - СО


Заповед № САГ23-РА53-181/31.03.2023 г. на Гл. архитект на СО за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПР за кв.148, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ - СО


Заповед № САГ23-РА50-17/06.04.2023 г. на Гл. архитект на район „Подуяне“ за разрешаване на устройствена процедура - изработване на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ III-728, поземлен имот с идентификатор 68134.607.728, кв.331, м. „Комплекс Ботевградско шосе“ СО – район „Подуяне“


Съобщаване на заповед № САГ23-РА53-164/23.03.2023г с която се одобрява изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I-„за ЖС“ и УПИ V-65 за образуване на нов УПИ V-65-„за ЖС“, изменение на улична регулация по о.т.145-145а/нова/ и отваряне на задънена улица по о.т.145а-145б, кв.29, м. „Левски зона - Г“


Съобщаване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-150/16.03.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за УПИ I-„за озеленяване“, кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО.


Съобщаваме за Заповед №РПД23-РА50-14/30.03.2023г. на Главния архитект на Район „Подуяне“ СО, с която се одобрява ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ VI-297 /поземлен имот 68134.609.294/, УIIИ VII-295,296 /поземлен имот 68134.609.295/ и УПИ VIII-301,302 и Заповед № РПД23-РА50-16/31.03.2023 за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РПД23-РА50-14/30.03.2023 год.


Съобщаваме за Заповед РПД23-РА50-13/30.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“, с която се одобрява ПУП – ИПР за нов УПИ II-274 по имотни граници на ПИ с идентификатор 68134.608.274 и ПУП – ИПЗ за УПИ II-274, УПИ III-273 и контактен УПИ I-281-"за магазини и офиси", кв.287 м. "Ботевградско шосе - рамка", р-н „Подуяне“ – СО.


Заповед № РПД23-РА50-12/22.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПЗ за УПИ III-1560, кв.9а, м. "ОСЗ Сгуроотвала"


Заповед № РПД23-РА50-9/13.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПРЗ за УПИ IV-58, кв.7, м. “Левски – зона Г"


Заповед № САГ23-РА50-72/08.02.2023г. на Гл.архитект на СО


Заповед №РПД23-РА50-8/01.03.2023 на Гл.архитект на Район „Подуяне“ СО за одобряване на РУП за УПИ II-323, кв.272, м. “Ботевградско шосе – рамка“, Район „Подуяне“ СО


Заповед №РПД23-РА50-7/27.02.2023г. на Главния архитект на Район „Подуяне“, с която се одобрява изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за обединяване на УПИ V-124 и УПИ VI-125 и създаване на нов УПИ V-124,125, кв.266г., м. “Ботевградско шосе – Рилска обител-юг“, Район „Подуяне“-СО.


Заповед №САГ23-РА50-73/08.02.2023 на гл.арх. на Столична община, с която се одобрява ПУП-план-извадка-ИПРЗ и изменение на улична регулация, кв.8 и кв. 9, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци“.


Заповед № САГ23-РА53-54/03.02.2023 г. на Гл. архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за кв.15а, м. “ж.к. Хаджи Димитър“.


Заповед №РПД23-РА50-6/09.02.2023 г. на Главен архитект на СО район „Подуяне” за ПУП-ИПР за кв.28, м. „Левски-зона В”


Заповед № САГ23-РА50-33/13.01.2023 г. на Гл. архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП – ПРЗ и РУП за кв.50в, м. “Хаджи Димитър - част", СО р-н“Подуяне“


Заповед №САГ23-РА53-29/16.01.2023 г. на Гл. архитект на СО, с която е одобрен ПУП-ИПРЗ на м.“Суха река – запад“, кв. 36 за нов УПИ I-1405-„за ЖС“, за поземлен имот с идентификатор 68134.610.1405


Заповед № САГ23-РА53-16/12.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за кв.301, м. “Ботевградско шосе - рамка"


Заповед № РА50-23/12.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № РА50-975/28.11.2022г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. „Левски-зона Г“, кв.6


Заповед № РПД23-РА50-5/17.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПЗ за кв.21, м. “Левски – зона В"


Заглавие: Заповед № САГ22-РА53-334/23.12.2022 г. на Гл. архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за кв.63в, м. “Хаджи Димитър-част"


Заповед № РПД23-РА50-4/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПР за кв.93, м. “Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“"


Заповед № РПД23-РА50-3/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПР за кв.81, м. "Квартали от Североизточен град - Прилежащи на първа артерия"
Заповед №САГ22-РА53-327/22.12.2022 на Гл.арх. на Столична община за разрешаване за изработване на ПУП
Заповед №РПД22-РА50-14/14.12.2022г. на Гл.архитект на Район „Подуяне“ СО


Заповед № САГ22-РА53-282/28.11.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед №РПД22-РА50-12/09.12.2022 на Гл.архитект на Район „Подуяне“ СО


Заповед №РПД22-РА50-13/09.12.2022г. на Гл.архитект на Район „Подуяне“ СО


Заповед №РПД22-РА50-11/06.12.2022 г. на Гл.арх. на Район „Подуяне“ СО


Заповед № РПД22-РД09-281 от 05.12.2022 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО


Запвоед №РПД22-РА50-10/23.11.2022г. На Главния архитект на СО - Район „Подуяне“Заповед №САГ22-РА50-943/17.11.2022 г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № САГ22-РА53-248/15.11.2022г. на Главния архитект на Столична общинаЗаповед №САГ22-РА53-244/10.11.2022 г. на Гл. архитект на СОЗаповед №РПД22-РА50-8/28.10.2022 г. на Главения архитект на Район „Подуяне“ СО


Заповед № РА50-902/31.10.2022г. на Главния архитект на Столична община
Заповед № САГ22-РА53-167/29.09.2022 на Главния архитект на СО


Заповед № САГ22-РА53-160/26.09.2022 на Главния архитект на СО


Заповед № САГ22-РА53-163/27.09.2022 на Главния архитект на СО


Заповед РА50-829/21.09.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед РА50-745/11.08.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед РА50-830/23.09.2022г. на Главния архитект на СО
Заповед РА50-772/ 22.08.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № САГ22-РА53-113/25.08.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед РА50-674 / 22.07.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № РА50-730 /08.08.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РПД22-РА50-6 от 31.08.2022г. на Главния архитект на СО Район „Подуяне“


Заповед № РА53-84/16.08.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА53-105/22.08.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-729/08.08.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-681/26.07.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РA50-644/18.07.2022г. на Главния архитект на СОЗаповед № РA50-637/12.07.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РПД22-РА50-5/01.08.2022г. на Главния архитект на СО Район „Подуяне“.


Заповед САГ22-РА53-34/23.06.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-595/22.06.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед РПД22-РА50-4/07.07.2022г. на Главния архитект на СО Район „Подуяне“


Заповед РА50-384/15.04.2022г. и заповед за ОФГ РА50-559/07.06.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-556/07.06.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-570/13.06.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РПД22-РА50-3/23.06.2022г. на Главния архитект на Район „Подуяне“


Заповед № РА50-431/03.05.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-425/29.04.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № САГ22-РА53-9/27.04.2022г. на Главния архитект на СОЗаповед № РА50-357/11.04.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № РА50-352/07.04.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № РА50-229/09.03.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-306/24.03.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-319/29.03.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-324/30.03.2022г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № РА50-224/09.03.2022 на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-231/09.03.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-232/09.03.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-234/09.03.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РПД22-РА50-1/23.03.2022 на Главния архитект на Район „Подуяне“


Заповед № РА50-204/25.02.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-188/22.02.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-123/08.02.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-64/26.01.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-52/25.01.2022г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-986/23.12.2021г. на Главния архитект на СО
Заповед № РА50-978/20.12.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-977/20.12.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-862/26.11.2021г. на Главния архитект на СО
Заповед № РА50-837/19.11.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РПД21-РА50-9/12.10.2021г. на Главния архитект на Район „Подуяне“


Заповед РА50-729/14.10.2021г. на Главния архитект на СО

Заповед РА50-584/27.08.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-606/01.09.2021г. на Главния архитект на СО
Заповед № РПД21-РА50-8/24.08.2021г. на Главния архитект на Район „Подуяне“


Заповед РА50-490/26.07.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-532/06.08.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-533/06.08.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-528/05.08.2021г. на Главния архитект на СО

Заповед № РПД21-РА50-7/28.07.2021г. на Главния архитект на СО-район „Подуяне“


Заповед № РА50-176/01.04.2021г. и заповед № РА50-388/22.06.2021г. за поправка на ОФГ на Главния архитект на СО
Заповед РА50-247/26.04.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-137/10.03.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-161/19.03.2021г. на Главния архитект на СОЗаповед № РА50-128/02.03.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-107/22.02.2021г. на Главния архитект на СОЗаповед №РА50-33/22.01.2021 на Главния архитект на СО


Заповед №РА50-52/01.02.2021 на Главния архитект на СОПроект за ПУП - ИПР на УПИ III178, кв.297, ПИ 68134.608.178, м.к-с“Ботевградско шосе-II част“Проект за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ПУП - ИПРЗ и ИПУР за създаване на нов УПИ I1295-„за оо” , кв.93б, м.”Прилежащи квартали на ул.”Железни врата” и промяна профила на улица по о.т.518-о.т.519, ПИ с идентификатор 68134.614.1295


Заповед №РПД20-РА50-17/24.11.2020г. на Главния архитект на СО - район "Подуяне"Заповед № РПД20-РА50-16/17.11.2020г. на Главния архитект на Район „Подуяне” СО


РУП на УПИ III-854 ПИ с идентификатор 68134.610.854, кв. 12д, м. "Суха река - запад", пайон Подуяне


Заповед №РА50-774 от 19.10.2020г. на Главния архитект на Столична община
ПРОЕКТ ЗА ПУП-ИПР – ПЛАН ИЗВАДКА ЗА М. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, КВ 5, УПИ IV-226-„ЗА МНОГОФ. СГРАДА, МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ОБЩЕЖИТИЕ И ПОДЗ. ГАРАЖИ“, НОВ УПИ IV-226-„ЗА жс, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПГ“ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.606.226Заповед № РПД20-РА50-14/01.09.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“

Заповед №РА50-596 от 24.07.2020г. за ПУП - ИПРЗ - м. „Триъгълника – Ботевградско шосе“


Заповед №РА50-588/23.07.2020г. за ПУП - ИПРЗ - м. НПЗ „Артерия Надлез Чавдар Враждебна“


Заповед №РПД20-РА50-12/28.07.2020г. за одобряване на проект за РУП


Заповед №РПД20-РД56-8/23.07.2020г. за поправка на очевидна фактическа грешка


Заповед №РА50-545-02.07.2020г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-543/01.07.2020. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-532/01.07.2020. на Главния архитект на СО


Заповед № РПД20-РА50-11 от 06.07.2020г. на Главния архитект на район "Подуяне"


Заповед № РА50-486/18.06.2020. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-457-05.06.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РА50-465-05.06.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РПД20-РА50-9/08.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“


Заповед № РА50-409-21.05.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РПД20-РА50-8/02.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват: УПИ VIIІ-1472-„за административна дейност“ и УПИ XI-„за обществено обслужване“, за ПИ с идентификатори 68134.604.1472 и 68134.604.9100, кв.15, м. „ж.к. Хаджи Димитър“Заповед №РПД20-РА50-7/22.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПЗ и ПГ и РУП в обхвата на УПИ I-1026, УПИ II-„за ЖС“ и УПИ III-1030,1030а, кв. 22, м. „Левски – зона В“


Заповед №РПД20-РА50-6/21.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПР, за УПИ XV-1294-„за обществено обслужващи дейности“, кв.148, м. „Суха река – Ботевградско шосе - север“
Заповед № РА50-180/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РА50-179/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“


Заповед № РПД20-РА50-4/16.03.2020г. , с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват УПИ II-734 и УПИ III-731


Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“
Съобщение за издадена Заповед РА50-64/03.02.2020г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-946/09.12.2019г. от Главния архитект на СО
Съобщение за издадена Заповед РА50-881/20.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена ЗаповедРА50-865/19.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-875/19.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-860/19.11.2019г. от Главния архитект на СО
Прекратено производството по одобряване на подробен устройствен планСъобщение за издадена Заповед № РА50-719/04.10.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за одобрен ПУП


Съобщение за издадена Заповед № РА50-684/24.09.2019г. от Главния архитект на СО
Съобщeние за издадена Заповед № РА50-647/29.08.2019г. на Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-632/26.08.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-575/06.08.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-555/29.07.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-551/29.07.2019г. от Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-502/02.07.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-412/03.06.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-398/23.05.2019г. от Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-353/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-355/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-354/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-343/25.04.2019г. от Главния архитект на СО
Заповед № ОХ-164 на Министъра на отбраната ба Република България Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016гЗаповед № РД-02-15-146/ 02.12.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив в ж.п. участъка „София- Елин Пелин”


Заповед РД-09-50-28/06.11.2014г., с която се одобрява проект за ИПР за УПИ VI-жс и обособяване на УПИ VI-ожс и УПИ VII в кв.9, м. жк.Хаджи Димитър


Заповед РД-09-50-27/03.11.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ IX-288 И УПИ X-287, кв. 343г, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – IIч.”


Заповед РД-09-50-24/20.10.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ XII170а, кв.262, м. ”Ботевградско шосе-Рилска обител-юг”


Заповед №РД-16-26/26.09.2014г. на Изп. Директор на АГКК
Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г

Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.