Съобщения обяви

Съобщаване по реда на § 4 от ДР на ЗУТ на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ на виза за инвестиционно проектиране на „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ X-122, (ПИ с идентификатор 68134.608.122), кв. 302, м. „Ботевградско шосе - рамка“, СО - район „Подуяне“. Преписка с вх.№ РПД24-ГР00-62/07.06.2024г.


Обявление в ДВ – брой 60 / 16.07.2024 г. за издадено Решение № 228 / 13.06.2024 г. на СОС за ПУП – ИПРЗ за УПИ I-978,1373 на м. „НПЗ – Хаджи Димитър“, кв. 5 и изме-нение на улична регулация по о.т. 21а – о.т. 67 – 22. Преписка с вх.№ РПД21-ГР00-28-(7) от 04.07.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ПУП – план-извадка – ПРЗ и ИПРЗ за УПИ I,УПИ II и УПИ III, кв. 5а, м. „НПЗ „Хаджи Димитър“.


Проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-„за ЖС, магазини, ПГ и ТП“ и ИПР на контактен УПИ I-„за обществени нужди“; изменение на улична регулация, кв. 400, м. „Ботевградско шосе – рамка“, р-н „Подуяне“ – СО.


Проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м. „Левски – зона Г“, кв.24, УПИ IV-„за ЖС“ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.601.2448, 68134.601.2449 и 68134.601.2450, и ИПР на контактни УПИ V-78 и УПИ ХI-46-„за КОО“, район „Подуяне“ - СО.


Заповед № САГ24-РА53-197/21.03.2024г. за разрешаване изработване на ПУП - ИПРЗ на УПИ Х-134 и УПИ ХI-134 за ПИ с идентификатори 68134.626.76 и 68134.626.134, и ИПР на контактни УПИ I-„за училище“ и УПИ II-133, кв. 357, м. „к-с Ботевградско шосе“, район „Подуяне“ – СО.ПУП – ИПР за УПИ VIII-345 за създаване на нов УПИ VIII-345 и ИПЗ за УПИ VII-23,350 и нов УПИ VIII-345, кв. 65а, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“, район „Подуяне“ – СО.


Заповед № РПД24-РА50-4/04.06.2024г. за разрешаване изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ IV-985-„за ЖС“, УПИ V-986-„за ЖС“ и УПИ VI-989-„за ЖС“, кв. 62, м. „ж.к. Хаджи Димитър“, район „Подуяне“ – СО.Заповеди за извършване на принудително преместване на ИУМПС


Обявление в ДВ – брой 45 / 28.05.2024 г. за издадено Решение № 92 / 11.04.2024 г. на СОС за ПУП – ИПР на м. „К-кс Ботевградско шосе“, кв. 148 и изменение на улична регулация между о.т. 257 – о.т. 56.УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО - Провеждане на растителнозащитни дейности.


Заявление за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 11 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на проект за ПУП – ИПЗ за УПИ ХIII-616, УПИ XIV-617, УПИ XV-617 и УПИ XVI-617 от кв. 335а, м. „Ботевградско шосе – рамка“, район „Подуяне“


Протокол за налагане на обществено порицание на Владимир Иванов


Проект за ПУП – РУП на УПИ Х-184-„за ЖС“ и УПИ ХI-182-„за ЖС и ОО“, кв. 1, м. „ЖК Хаджи Димитър“, район „Подуяне“- СО.


ПУП – ИПЗ и РУП на УПИ II-236-„за ЖС“, поземлен имот с идентификатор 68134.600.236, кв. 9, м. „ж.к. Хаджи Димитър“, район „Подуяне“ - СО, гр. София.


Обявяване на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ в ДВ. бр.39/01.05.2024г., стр. 77 и стр. 78 на проект за ПУП -план-извадка - ИПРЗ на м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци“, кв.4а, УПИ I-„ГСМ – ЕОД „Топливо“, II-„СГО- администрация“, III-„СУЗ район „Васил Левски“, IV-“ЕАД Градострои-тел“, за нови УПИ III-2142-“за офиси, магазини и складове“ и УПИ VII-2142-“ за офиси, магазини и складове”, за ПИ с идентификатор 68134.600.2142; измене-ние на улична регулация; ИПР на контактен кв.8, УПИ I-“СП Въгледвуокис“, УПИ II-1105-“за административна и складова дейност“ район „Подуяне“ – СО.


Обявяване на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ в ДВ. бр.37/26.04.2024г., стр. 120 и стр. 121 на проект за ПУП – ИПР на м. “Ботевградско шосе – рамка“, кв.18, нови УПИ кв. 18а и кв. 18б; изменение на улична регулация; ПКТП и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част „Водоснабдяване и канализация“ и част „Електроразпределение“ район „Подуяне“ – СО.


Заповед №РПД24-РД09-226 от 24.04.2024г. на Кмета на район "Подуяне" за инвентаризация


ПУП – ПРЗ за образуване на нов УПИ Х-1329-„за офиси, паркинг, трафопост и ФЕЦ“, поземлен имот с идентификатор 68134.614.1329, кв. 104а, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“, гр. София.


Проект за ПУП – ИПЗ /изменение на план за застрояване/ по чл. 135а от ЗУТна УПИ I-815-„за офиси, магазини и складове“ за нов УПИ I-706, кв. 323, м. „Комплекс Ботевградско шосе“, район „Подуяне“ – СО.


Обработка против кърлежи


Проект за ПУП – ИПР - план-извадка на УПИ I-1058,1062,1071, УПИ III-958 и УПИ VI-957,1068, кв. 2, и изменение на улична регулация о.т.103 до о.т.104, м. „Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне“- СО


Проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-815-„за офиси, магазини и складове“ за нов УПИ I-815-„за ЖС, Маг. и ПГ“, кв.63в, м. „Хаджи Димитър – част“, район „Подуяне“ - СО, гр. София


Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ Заповед № САГ24-РА53-17/09.01.2024г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПР на м. „комплекс „Ботевградско шосе“-ул. „Стефан Богориди“, кв. 73, обособяване на нов кв. 73б и ИПУР, район „Подуяне“, СОПУП - ИПР и изменение на улична регулация и изменение на план за регула-ция на м. К-с Ботевградско шосе, СО – район „Подуяне“, улица между о.т. 60г и о.т. 58а, кв.148, УПИ VIII-1171 и УПИ ХIII-„за закрити съоръжения“, и кв. 150, УПИ I-„за отоплителна централа“. Преписка РПД23-ГР00-58-(4) от 11.12.2023г.


ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 60г до о.т. 58а; УПИ VIII-1171 и УПИ ХIII-„за закрити съоръжения“ от кв. 148 и УПИ I-„за отоплителна централа“ от кв. 50, м. „к-с Ботевградско шосе“, район „Подуяне“ – СО


Съобщаване на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ на проект за ПУП – ИПР на м. „Хаджи Димитър - част“, кв.11а, УПИ VII-933-„за офиси и магазини“ и на контактен УПИ VIII-934–„за офиси и магазини“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.600.033, район „Подуяне“- СО


Одобрен план за регулация и застрояване, план-схеми на инженерната инфраструктура и план - схема „Недвижими културни ценности“ в обхвата на плана на м. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“, СО


Заявление за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 11 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на проект за ПУП – ИПЗ за УПИ ХIII-616, УПИ XIV-617, УПИ XV-617 и УПИ XVI-617 от кв. 335а, м. „Ботевградско шосе – рамка“, район „Подуяне“


Съобщаване на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ на проект за ПУП - ИПР на УПИ VIII-961,966,967,971-„за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвр. производство, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк“ за ПИ с идентификатор 68134.602.40, кв. 2, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“- СО


Проект за ПУП-ИПЗ /изменение на план за застрояване/ за УПИ VI-91, кв. 30б, м. „Суха река“, к-с „Ботевградско шосе“, район „Подуяне“, СО


Съобщаване на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ на проект за ПУП – ИПУР, ПР и ИПЗ на м. „Квартали на североизточен град, прилежащи на първа задгарова артерия“, кв. 2а за ПИ с идентификатори 68134.614.1111, район „Подуяне“, гр. София


Проект за ПУП - ИПРЗ на м. Суха река – запад“, УПИ ХII-883-„за офиси и магазини“, УПИ ХIII-884-„за офиси и магазини“ и ИПР на контактен УПИ ХI-882-„за офиси и магазини“ за нови УПИ ХII-883-„за ЖС“ и УПИ ХIII-884-„за ЖС“, район „Подуяне“, гр. София.


Проект за ПУП – ИПУР и ИПР на м. „Суха река“ – „к-с Ботевг-радско шосе“, кв.30а, изменение на улична регулация по о.т.16-17-18 и по о.т.18-48, при което се променят регулационните гра-ници на УПИ II-„Т.И.С.“, УПИ III-„за ОЖС и магазини“ и УПИ IV-„за магазини“, район „Подуяне“, гр. София.


Съобщаване на проект за ПУП – план – извадка – ИПРЗ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 358б, УПИ-„за ОЖС и озеленяване“ и образуване на нов УПИ-„за ОЖС и озеленяване“ и нов УПИ IX-56,57-„за ЖС“; ПУП-изменение на улична регулация /ИПУР/ за ул.“544“ между о.т.84а и о.т.102б, , район „Подуяне“, гр. София по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ.


Проект за ПУП – ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ и РУП /работен ус-тройствен план за УПИ I-615 и УПИ II-620 (ПИ с идентификатори 68134.609.615 и 68134.609.620) от кв. 306б, м. „бул. Ботевградско шосе - рам-ка“, район „Подуяне“Съобщаване на ПУП–ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ и ИПУР по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ на м. „Левски–зона Г“, кв. 18, нов УПИ IV-„за озеленяване“ и УПИ V-164 за нов УПИ V-164-„за ЖС“ и изменение на улична регулация по о.т.78-о.т.104 и по о.т.78-о.т.79, район „Подуяне“ - СО, гр. София - Преписка с вх. № РПД22-ГР00-132-(7) от 05.10.2023г.


Съобщаване на ПУП–ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ и ИПУР по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ на м. „к-кс Ботевградско шосе“, кв. 353, нов УПИ I-„за озеленяване“ за нови УПИ XX-135-„за ЖС“, УПИ XXI-136-„за ЖС“, УПИ XXII-140-„за ЖС“, УПИ XXIII-141-„за ЖС“; изменение на улична регулация по о.т.345-о.т.635, район „Подуяне“ - СО, гр. София - Преписка с вх. № РПД22-ГР00-124-(6) от 04.10.2023г.


Съобщаване на ПУП–ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ и РУП по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ на м. „Суха река - запад“, кв. 20, УПИ IV-913 и УПИ V-911А за нов УПИ IV-913,914-„за ЖС“ за ПИ с идентификатори 69134.610.913 и 69134.610.914, район „Подуяне“ - СО, гр. София - Преписка с вх. № РПД21-ГР00-76-(2) от 09.10.2023г.


На основание чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Направление „Архитектура и Градоустройство“ - СО е издадена виза за инвестиционно проектиране на Главния архитект на Столична община за обект – паметник на ген. Владимир Вазов в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.606.939, район „Подуяне“ съгласно влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-4 от 09.03.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК. Преписка с вх. № РПД23-ГР00-62-(3)-09.10.2023Г.


Съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ преработен проект за ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ от на м. „Левски зона Г – разширение“, кв. 20 и кв. 28а /част от кв. 28/, район „Подуяне“, СО и съобщаване по реда на чл. 16, ал. 4, изречение четвърто от ЗУТ на доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на ПУП, приета с протокол № ЕС-ПО-10 от 16.08.2022г.


Съобщаване по реда на чл.129, ал. 1 от ЗУТ на Решение на СОС № 702/27.07.2023г., с което е одобрен ПУП–план извадка-ИПР за кв. 364а, УПИ IV-„за ОЖС и битови услуги“, 364б, УПИ I-„за ОЖС и битови услуги“ и изменение на улична регулация по о.т. 94б-94, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София. Преписка c вх.№ РПД22-ТД26-434-(10) от 12.09.2023г.


Съобщаване по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ на проект за изменение на ПУП - ИПРЗ и ИПУР за УПИ I-„за озеленяване“ за нови УПИ Х-135-„за ЖС“; УПИ ХI-136-„за ЖС“; УПИ ХII-140-„за ЖС“; УПИ ХIII-141-„за ЖС“ , кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО


Съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на ИПРЗ – план извадка по чл.133 от ЗУТ за преотреждане на УПИ XXI-18 и образуване на нов УПИ XXI-18-за ЖС, кв. 358а, ПИ с идентификатор 6834.618.18 и ИПУР – план извадка по чл. 133 от ЗУТ – изменение на улица между о.т. 83б, о.т. 83а до о.т. 194а, кв. 358а, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ - СО
Обявяване на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в ДВ. бр.69/11.08.2023г., стр. 216 и стр. 217 на Решение № 611 по Протокол № 80/13.07.2023г. на СОС, с което се одобрява проект за ПУП – План – извадка: изменение на плана за улична регу-лация на м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“, район „Подуяне – СО. Преписка с вх.№ РПД22-ГР00-77-(5) от 04.08.2023г.


Съобщаване по реда на по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ на проект за изменение на регулацията /ПУП–ИПР/ на УПИ V-892-„за администрация и производство“ и контактен УПИ IV-897-„за адм. и производство“ за създаване на нов УПИ V-892-„за ЖС“ и ИПЗ за нов УПИ V-892-„за ЖС“, кв. 10, м. „НПЗ Хаджи Димитър - част“, р-н „Подуяне“, гр. София- Преписка с вх. № РПД23-ГР00-1-(2) от 07.08.2023г.


ПУП - ИПР /изменение на план за регулация/ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 148, УПИ II-„за парк“, УПИ III-„за общежитие“ и УПИ V-„за стадион „Левски“, зак-рити спортни съоръжения, паркинги и озеленяване“ и изменение на улична регу-лация по о.т.257-56, район „Подуяне“ – СО - преписка РПД22-РИ95-4-(7) от 26.07.2023г.


ПУП - ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на м. „Хаджи Дими-тър - част“, кв. 63в, УПИ V -1124-„за офиси, магазини и складове“, УПИ VIII-568-„за офиси, магазини и складове“ и УПИ IХ-2146-„за производствена и складова дейност“, УПИ Х-1137-„за офиси, магазини и складове“, УПИ ХI-1138-„за офиси, магазини и складове“, УПИ ХII-1139-„за производствена и складова дейност“ и УПИ ХVI-2146-„за производствена и складова дейност“ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.600.568, 68134.600.1124, 68134.600.1137, 68134.600.1138, 68134.600.2146 и 68134.600.1147; ИПР на контактен УПИ VI-1263-„за офиси, магазини и складове“; новообразувани УПИ V-568,1124,1138,2146,2147-„за ЖС и магазини“, УПИ IХ-2146-„за ЖС, магазини и офиси“ и УПИ Х-1137-„за ЖС, магазини и офиси“, район „Подуяне“ – СО - преписка РПД18-ГР94-668-(9) от 26.07.2023г.


Информационни материали кампания "Да спрем Африканска чума по свинете"


Съобщаване на ПУП–ИПР по реда на чл.128, ал. 1 от ЗУТ за кв. 10а, УПИ Х-867-„за офиси, магазини и складове“ за нов УПИ Х-2143, 2144-„за офиси, магазини и складове“, контактни УПИ VIII-1125-„за офиси, магазини и складове“; изменение на улична регулация по о.т.270-238б и по о.т.270-270в; контактен кв. 10в, УПИ I-868-„за офиси, магазини и складове“, м. „Хаджи Димитър“, р-н „Подуяне“, гр. София- Преписка с вх. № РПД22-ГР00-83-(5) от 10.07.2023г.


Проект за изменение на план за регулация на УПИ I-1269-„за ЖС“, кв.1, м. „Левски-зона В“, СО-район „Подуяне“- преписка № РПД23-ГР94-579-(6)/13.07.2023г.


ПУП – ИПРЗ и РУП /изменение на план за регулация и застрояване и работен ус-тройствен план/, кв. 39, м. „Суха река - запад“, УПИ IV-„за автотранспорт“ и УПИ V-466-„за адм. обсл., работилница и ателиета“ за нови УПИ IV-467,468,471-„за ОО и етажен паркинг“ и УПИ V-466-„за ЖС“, район „Подуяне“ - СО - преписка с вх.№ РПД22-ГР00-6-(9)/10.07.2023г.


ПУП – ИПРЗ и ИПУР /изменение на план за регулация и застрояване и изменение на улична регулация/, кв. 39, м. „Суха река - запад“, УПИ VI-„за метрополитен и озеленяване“, изменение на улична регулация по о.т. 316в – о.т. /без номер/ и об-разуване на нов VIII-460,2171-„за ЖС, офиси, магазини и ТП“ /ПИ с идентифика-тори 68134.610.460 и 68134.610.2171/, район „Подуяне“ – СО, преписка с вх.№ РПД23-ГР00-38-(5)/10.07.2023г.


ПУП – ИПР /изменение на план за регулация/, кв. 104, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“ - СО - преписка с вх.№ РПД22-ГР00-138-(11)/07.07.2023г.


ПУП - ИПЗ и РУП за УПИ IV-327, кв. 274, м. „Комплекс Ботевградско шосе“- Заявление с вх. № РПД23-ГР00-61/18.05.2023г.
РУП /работен устройствен план/ за УПИ VII-594 /ПИ 68134.607.594/, кв. 335, м. „бул. Ботевградско шосе – Рамка“, район „Подуяне“ - СО - преписка РПД23-ГР00-77 от 30.06.2023г.ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/, план-схеми по чл. 108, ал.2 от ЗУТ и Решение на СОС №341/25.05.2023г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на м. „ж. к. Ха-джи Димитър“, съобщаване по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ – ДВ №56/30.06.2023г., стр. 102 - преписка с вх.№ РПД16-ВК08-1202-(63)/22.06.2023г.


Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ III-728, поземлен имот с идентификатор 68134.607.728, кв.331, м. „Комплекс Ботевградско шо-се“ СО – район „Подуяне“ - преписка с вх. № РПД23-ГР00-34-(3)/16.06.2023г.


ПУП – ИПР за УПИ II-„за гаражи“, УПИ III-„за озеленяване“, новообразуван УПИ II-„за противопожарна охрана“, ПИ с идентификатор 68134.613.813, и измене-ние на улична регулация, кв.55, м. “к-с Ботевградско шосе“- преписка с вх. № РПД21-ГР00-17-(17)/15.06.2023г.
Проект за ПУП – ИПРЗ и РУП на м. „Ботевградско шосе – рамка“, кв.301, УПИ III-96, УПИ IV-95В, УПИ V-95Б за нови УПИ III-96 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ IV-278 - „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“, УПИ V-277- „за ЖС, общ. обсл. и ПГ“; ИПР на контактни УПИ XI-93 и УПИ XVII-94, р-н “Подуяне“- СО


Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I - 888 – за офиси и магазини и УПИ II – за офиси и магазини от кв. 20Б. Образуване на нови УПИ I – 887, 888, 2147 – за озеленяване и етажен паркинг, УПИ II - 2149 – за жилищно строителство, УПИ III - 889 – за озеленяване и паркинг от кв. 20Б и премахване на сервитут ЖП ареал в кв. 20Б, м. "Суха река - запад", Район „Подуяне“ – СО.


Съобщение за постъпила в НАГ- СО преписка с искане за одобряване на схема за поставяне на три броя преместваеми обекти за ГТП и офис в ПИ с идентификатор 68134 600.1277, район „Подуяне“.

Съобщаване на ПУП – план-извадка – ИПР на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв.358 и кв. 358 в


Съобщаване на ПУП–план извадка-ИПР по реда на чл.128, ал. 1 от ЗУТ за кв. 364а и 364б, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София


Столична община на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е изработен проект за ПУП на трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“, в участъка метростанция 4 III и метростанция 5 III, контактен на кв.9 и кв.28а, м.“к-с Ботевградско шосе“.


Съобщаване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ за проект за ПУП-ИПР на м.“ОСЗ Сгуроотвала“, кв. 1, нов УПИ IV-„за озеленяване“
Обявяване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план /ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП/ за УПИ XIII-205-„за склад и администрация“ и образуване на нов УПИ XIII-1229-„за ЖС“, ПИ с идентификатор. 68134.609.1229 от КККР, кв. 34, м. “Левски – зона В“, Район „Подуяне“ - СО.


Обявяване на проект за изменение на плана за регулация /ПУП – ИПР / за УПИ X-262-„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.614.262 от КККР, образуване на нов УПИ X-262-„за ЖС“ и контактни УПИ IX-263, УПИ XI-261-„за ЖС“, кв.93, м. “Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, Район „Подуяне“ - СО.


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ се съобщава за изработен проект за ПУП – ИПР на м. К-с Ботевградско шосе – ул. Стефан Богориди, кв. 73 и изменение на улична регулация по ул. Плакалница по о.т. 562-243-561-250, на ул. Стефан Богориди по о.т. 250-249-752-510-509, на ул. Константин Фотинов по о.т. 507-508-325-335-509 за обособяване на уличнорегулационен паркинг.


Проект ПУП-ИПРЗ,кв.13,УПИ XXIV-1138


Обявяване на проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. “ Левски зона Г“, кв.6, нов УПИ ІI-2539 „за общ. обслужване“ и ИПР на контактни УПИ XIІI-44, УПИ XV-42 и УПИ XVI-89.


ПУП-ИПРЗ за м.“Ботевградско шосе-рамка“, кв.345, УПИ VII-201, VIII-200 и контактен УПИ IX-199


Решение №8/12.01.2023 г. на СОС, обнародвано в ДВ бр.17 от 21.02.2023г.


ПУП - ИПРЗ за УПИ II-„за ЖС, магазини и трафопост" и образуване на нов УПИ II -9039,9038,407-„за магазини и ТП", контактни УПИ III-„за ЖС, магазини и ТП " и УПИ I-1155 и ПУП-ИПУР по о.т. 393-394-395-396-397-о.т.397а, кв.90, м.„Ботевградско шосе-рамка“, район Подуяне - СО.


Проект за ПУП – ИПРЗ за м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв.5, УПИ I-978,1373-„за безвр.произв., складове и офиси“ и промяна на профила на улцата по о.т.21а-67-22Обявление за изработен проект ПУП-ИПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ на част от м. “Левски - зона Г“, кв. 20 и кв.28а /част от кв. 28/


Проект за ПУП - ИПУР за кв.9, м. НПЗ „Хаджи Димитър – Малашевци“

Обявление за изработен проект за ПУП-ИПРЗ, кв. 12б, м.“Суха река-запад“


РЕШЕНИЕ №851 на Столичния общински съветРешение №799 от 27.10.2022 г на СОС


Решение №798 от 27.10.2022 г на СОССъобщение по проект за ИПРЗ на м. Левски - зона В, кв. 11 и кв. 14 /част/


Съобщение по реда на чл. 128, ал.3 от ЗУТ за ПУП-ИПРЗ на м.“Левски-зона В“, кв.15а
Решение №701 на Столичен общински съвет от 16.09.2022г.ПУП – ИПРЗ на УПИ I – „за жс“ и УПИ V-65 от кв. 29, м. „Левски – зона Г“ р-н „Подуяне“


Решение №695 от 16.09.2022г. на СОС


Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ IV-„за обществено обслужване" и образуване на нов УПИ IV-2520,2435-„за жилищно строителство", кв.8, м. "Левски зона - Г", район Подуяне, Столична Община.Съобщение за издадена Заповед №РА50-868/10.10.2022 г. на Гл. архитект на Столична общинаПроект за ПУП-ИПР на УПИ IV-1194,общ. "за производство, складове и офиси", УПИ V-1384-"за производство, складове, магазини, офиси, тп и пг" и УПИ IX-1372 "за обществено и жил. строителство, тп и пг" ИПЗ и РУП - на нов УПИ V-1384,1386-"за обществено и жилищно строителство, тп и пг" и нов УПИ IХ-1386,1387- "за обществено и жил. строителство, тп и пг", кв. 11, м. "Хаджи Димитър-Част", район Подуяне, СО.
Проект ПУП план извадка ИПРЗ на м.НПЗ „Хаджи Димитър“, кв.8 и кв.9 и изменеие на улична регулация.

ПУП-Изменение на плана на застрояване за УПИ III-за ЖС, имот с идентификатор по КККР 68134.609.326, кв.20, местност жк. „Левски-зона В“, район „Подуяне“- СО


Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-1405 „за офиси, магазини и автосервиз“, кв.36, м.“Суха река-запад“


Проект за ПУП план извадка ИПРЗ на УПИ XXXI-420 и УПИ XXXVI-420 за образуване на нов УПИ V-456 „за ЖС“, кв. 364, м.“к-с Ботевградско шосе“


Издадено разрешение за поставяне №57/15.08.2022 г. на спирков навес на спирка с код 2108 – „Метростанция Хаджи Димитър“.


Решение №442 от 23.06.2022 г. на СОСПроект за ПУП-ИПР за УПИ II-1014 и УПИ IV-1150, образуване на нов УПИ II-1014,1150-„за чисто производство, складове и офиси“, кв.6а, НПЗ“Хаджи Димитър“


Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ VII-82, УПИ VIII-81, УПИ XI-2, УПИ IV-„за озеленяване“ образуване на нов УПИ VIII-178-„за ЖС, ОО и ПГ“, кв.22, жк.“Левски-зона Г“


Заповед РА50-586/14.06.2022г. на Главния архитект на СО


Решение №348 от 26.05.2022 г. на СОС


Коригиран проект за ПУП-ИПРЗ за нов УПИ VI-852,1014-„за паркинг“, УПИ VII-1043-„за ЖС“, УПИ VIII-1044-„за ЖС“, УПИ XXXII-851-„за ЖС“, УПИ XXXIII-850-„за ЖС“ и УПИ XXXIV-57-„за ОО“ и обособяване на задънена улица по о.т.19-19а-19б, кв.13, жк.“Левски - зона В“


Проект за ПУП - ИПР на УПИ XI-2084-„за магазини, офиси и апартаментен хотел“, образуване на нов УПИ XI-2084-„за магазини, офиси и жилища“, кв.272, бул.„Ботевградско шосе-рамка“


Решение на СОС № 224 от 07.04.2022г.


Проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ X-882-„за администрация и производство“ и отпадане на сервитути за застрояване с жилищни сгради и с нежилищни сгради, кв.10, ПИ с идентификатор 68134.600.882, м.“Хаджи Димитър – част“


Проект за ПУП – ИПР на УПИ I-„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП“, УПИ II-268-„ЗА ЖС“, УПИ III-266-„ЗА ЖС“ и УПИ IV-267-„ЗА ЖС“, кв.93 и изменение на улична регулация на улица „Витиня“ по о.т.514-518-519, м.“Квартали от североизточен град прилежащи на първа задгарова артерия“


Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ XIII-157-„за офиси, търговия и склад“, кв.27, жк.“Левски – зона Г“


Проект за ПУП-ИПР и улична регулация за УПИ VIII-243, кв.35, жк.“Левски – зона В“


„ДЕЙНОСТИ ПО ОБНОВЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“


Проект за ПУП – ИПР на трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ между МС-2 III и МС-3 III, кв.1, 2, 2а, 15 жк.“Левски – зона В“, кв.24а жк.“Левски – зона Г“


Проект за ПУП – ИПРЗ за нови УПИ I-1314,1315,1316,1321-„за ЖС, МАГАЗИНИ, ПГ И ТП“ и УПИ VI-„за озеленяване“, кв.65а, м.“Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“


Преработен проект за ПУП – ИПР на МС-4 III по трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и ИПР на контактен УПИ VI-„за закрити спортни съоръжения“, кв.148, к-с“Ботевградско шосе“


Решение № 73 на Столичен общински съвет от 10.02.2022 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, която включва забраната за движение на ППС с животинска тяга


Проект за ПУП – ИПРЗ за кв.1 и кв.2 и план схеми по чл.108, ал.1 от ЗУТ


Решение № 825-13.12.2021г. на СОС


Проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ I-„за чисто производство, складове и офиси“ и УПИ II-„за складове, чисто производство, офиси и КО“, кв.2 и изменение на улична регулация на м.“Триъгълника-Ботевградско шосе“ и план-схема – част канализация


Проект за ПУП – ПРЗ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на жк.“Левски - зона Г“, кв.17, нови кв.17 и кв.17а


Съобщение - изработен проект на схема за поставяне на рекламен елемент с едностранна рекламна площ 12 кв.м (4/3м) в поземлен имот с идентификатор 68134.600.1277, находящ се на бул. „Данаил Николаев
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ВАЛЕНТИНКИ, МАРТЕНИЦИ И ЦВЕТЯ


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ I-„за ДИП „Българска коприна“, образуване на нов УПИ I-9-„за ЖС, ОО и ПГ“ и контактни УПИ II-95 и УПИ IX-94, ПИ с идентификатор 68134.614.9, кв.81, м.“Квартали от североизточен град прилежащи на Първа задгарова артерия“


Проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287-„за спорт“, кв.6, жк.“Левски – зона Г“


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ VI-851,852,1043-„за ЖС“, новообразувани УПИ VI-852-„за ЖС“, УПИ VII-1043-„за ЖС“, УПИ VIII-1044-„за ЖС“, УПИ XXXII-851-„за ЖС“, УПИ XXXIII-850-„за ЖС“ и УПИ XXXIV-57-„за ОО“ и изменение профила на улица по о.т.19-20, обособяване на задънена улица по о.т.19а-19б-19в, кв.13, жк.“Левски – зона В“


Проект за ПУП – ИПР на УПИ XI-1139-„за производство и скл.дейност, фотоволтаична електроцентрала и офиси“ и ИПУР – изменение профила на улица по о.т.32-34, кв.2, м.Левски “Артерията Надлеза Чавдар - Враждебна“


Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XVI-1560-„за производство, склад и офис“, УПИ XVIII-1560-„за производство, склад и офис“, УПИ XIX-1560-„за производство, склад и офис“ и УПИ XX-1975-„за производство, склад и офис“, нови УПИ XVI-1972,1973,1974,1993-„за производство, склад и офис“ и УПИ XX-1993-„за производство, склад и офис“ и план-схема част ВиК, кв.9, ОСЗ“Сгуроотвала“Проект за ПУП-План извадка-ИПР на УПИ I-„за ОЖС и магазини“ и изменение на улична регулация от о.т.85 до о.т.84в за обособяване на задънена улица по о.т.85б-85в, кв.358, м.Левски, к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ I-„за детска градина и трафопост“, новообразувани УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и УПИ XXX-46-„за ЖС“, изменение профила на улици по о.т.15-270=235 и изменение на контактен УПИ XXVIII-876,876а, кв.13, жк.“Левски-зона В“


Коригиран проект за ПУП – ПРЗ за преструктуриране на жилищен комплекс на м.жк.“Хаджи Димитър“ и план-схеми на техническата инфраструктура


Съобщение във връзка с подаване на Декларация по чл. 6 от НРУУРОЖТСО


Проект за ПУП – ИПУР за продължаване на ул.“Плакалница“ от о.т.252 до ул.“Сава Цонев“ и ИПР за УПИ IX, кв.76а, образуване на нов кв.76б, УПИ I-„за озеленяване“, нов кв.76в и преминаване на УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV от кв.76а в кв.76в/нов/, бул.“Ботевградско шосе – рамка“Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ II-38, нов УПИ II-38-„за ЖС, магазини, обществено обслужване, ПГ и ТП“, кв.67, бул.“Ботевградско шосе-рамка“, ПИ с идентификатор 68134.614.38


Проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-9011-„за ЖС, офиси, магазини и ПГ“ и УПИ XVII-9020-„за ЖС, складове, офиси и ПГ“, кв.15а, НПЗ“Хаджи Димитър“, ПИ с идентификатори 68134.605.9011 и 68134.605.9020


План-схема за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв. 148, м. Суха река, район „Подуяне“.


Проект за ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ XVI-617, кв.335а, бул.“Ботевградско шосе-рамка“


Решение на СОС № 441/22.07.2021г.


Проект за ПУП-ПРЗ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м.“Левски зона Г“, кв.17, новообразувани кв.17 и кв.17а


Проект за ПУП – план извадка ИПРЗ за нови УПИ I-„за ОЖС и озеленяване“ и УПИ VIII-53-„за ЖС“, кв.358б, м.Левски к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП – ИПР за УПИ IV-„за спорт“, УПИ VII-„за спорт“ и УПИ XI-„за спорт“, новообразувани УПИ XXIII-112,132-„за жилищно строителство и спорт“, УПИ XXIV-234-„за паркинг и спорт“ и остатъчни УПИ XI-„за спорт“, УПИ VIII-39, УПИ VII-„за спорт“ и УПИ IV-„за спорт“, продължение на задънена улица по о.т.167-о.т.167а-167б и ПУП – ИПЗ за УПИ XXIII-112,132-„за жилищно строителство и спорт“ и УПИ XXIV-234-„за паркинг и спорт“, кв.6, м.“Левски – зона Г“.


Обявление за одобрен подробен устройствен план – план за регулация за м. “Хаджи Димитър – част“, кв. 10а, УПИ V-2214,2215 по Решение №259 по Протокол №33/20.05.2021 г. на СОС


Проект за ПУП-ИПУР между о.т.21-о.т.21а-о.т.21б и ПР за образуване на нов УПИ IV-1302-„за безвредно производство, складове и офиси“ и ПЗ на нов УПИ IV-1302-„за безвредно производство, складове и офиси“, кв.5а, м.НПЗ“Хаджи Димитър“


Проект за ПУП-ИПЗР на УПИ VI-163 и УПИ VII-164, образуване на нов УПИ VI-9032,9034-„за ЖС“, кв.150в, м.Суха река к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ IV855,856 и УПИ V857 , образуване на нов УПИ IV2108,857-„за ЖС“ и РУП за нов IV2108,857-„за ЖС“, кв.12д, м.“Суха река – запад“Проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за нов УПИ VI906,907,910,911,2128-„за ЖС“ и УПИ XII904-„за ЖС“ и отпадане на сервитут за застрояване с жилищни сгради в горните УПИ, кв.20, м.“Суха река - запад“


Проект за План-извадка – ИПРЗ за УПИ I1082-„за ЖС“ и УПИ II1082-„за ЖС“, кв.358г, м.Левски к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП – ИПР за кв.35 и кв.65а и прилежащата улична регулация м.“Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“ и Транспортно – комуникационен план


Проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ IX611, кв.316, бул.“Ботевградско шосе-рамка“Проект за ПУП – ИПЗ за УПИ V52-„за автосервиз, автомивка и гуми-център“, кв.2, м.“Триъгълника – Ботевградско шосеПУП – ИПРЗ за УПИ I571-„за офиси и магазини“ и УПИ III579-„за офиси и магазини“, кв.13а, м.“Суха река – запад“


Решение № 55 по Протокол № 27/28.01.2021г. на СОС


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и образуване на нови УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и УПИ XXX46-„за ЖС“, изменение профила на улици по о.т.15-270=235, кв.13, м.“Левски – зона В“


Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I2135-„за безвредно производство, складове, хотел, офиси, магазини и ЖС“ и УПИ VIII2123-„за ЖС, офиси и магазини“, кв.13а, м.“Суха река - запад“

Съобщение - РЕШЕНИЕ НА СОС № 531 от 12.11.2020г.Уведомление за инвестиционно предложение


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПРЗ/ М.“ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР“, КВ.15, УПИ II-„за бензиностанция, автосалон, сервиз и администрация“, нов УПИ XI-1408 „за офиси и ЖС“ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ ПО О.Т. 68А-67А.


Проект за ПУП-ИПР за УПИ III-178, ПИ с идентификатор 68134.608.178, кв.297, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – ІІч.“


Проект за ПУП – ИПУР с промяна профила на улици от о.т.19 до о.т.20а и от о.т.20а до о.т.20б
Схема за поставяне на елементи за празнична украса и временни информационни елементи /хоругви/ за културни, спортни, социални, икономически и други събития на територията на Столична община


Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ-„за парк могилите“ за образуване на нов УПИ I-„за ЖС, ОО и ПГ“, за ПИ с идентификатор 68134.601.59, кв.22-нов, кв.9-стар, м. ж.к. „Левски – зона Г“


Проект за ПУП-ИПУР от о.т.162 до о.т.164


Съобщение - ДВ бр. 65 от 21.07.2020г. относно ПУП


Съобщение - разрешение ПУП-ИПРОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ИПРЗ ЗА КВ. 1, УПИ III-631-„ЗА ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ“ И УПИ VI-1112,1159,1194,1195,1205,1206,1207,1231,1258,1304,1320,1360,1367 – „ЗА БЕЗВРЕДНО ПРОИЗВОСТВО, СКЛАДОВЕ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, ТРАФОПОСТ, ЛПС И КТП“ И ПРОМЯНА НА ГРАНИЦАТА С КОНТАКТЕН УПИ IV-1152,1138,1139 – „ЗА АВТОСЕРВИЗ“, М. „ТРИЪГЪЛНИКА-БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“


ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ИПР ЗА КВ. 40, УПИ VIII-631-„ЗА ЖС“ И КОНТАКТЕН УПИ IV-629, М. „Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР“


Виза за проучване и проектиране на „Едноетажна пристройка с площ 43 кв.м към помещение с идентификатор 68134.619.24.4.2 към трафопост


Одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПР) на УПИ IV-1471,2069,2070,2071,2073,2074


ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП –ИПУР ПО О.Т.25-О.Т.26-О.Т.243-О.Т.244 И ИПРЗ ЗА УПИ II-„ЗА УЧИЛИЩЕ“ И ОБРАЗУВАНЕ НА НОВИ УПИ II-„ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА“ И УПИ VIII-1233-„ЗА КОО, ЖС И ПГ“, КВ.24, М. „ЛЕВСКИ – ЗОНА В“


ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ИПР ЗА КВ. 35 И 65а И ПРИЛЕЖАЩАТА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ, УПИ I-289-„ЗА ЖС“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.614.23 И 68134.614.350, М. „ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ. „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА““ И „ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН“


Съобщение - разрешение ПУП-ИПР-5


Съобщение - разрешение ПУП-ИПРЗ-3


ПУП-ИПРЗ за нови УПИ I – „за училище“, УПИ XII 95 – „за жс“ и УПИ XIII 96 – „за жс“, кв. 357, м. „Ботевградско шосе II – ра част


Проект за ПУП – ИПЗ И РУП за УПИ II – 35 и УПИ III – 36,


На вниманието на търговците, осъществяващи дейност на територията на Район „Подуяне“–СОСъобщение за изработен ПУП - ПРЗ и РУП за м. Хаджи Димитър – част, кв. 63в, УПИ ІХ-1139 – „за производствена и складова дейност“, контактен УПИ Х-1137 – „за офиси, магазини и складове“, нови УПИ ІХ-2146 – „за производствена и складова дейност“, УПИ ХVІ-2146 – „за производствена и складова дейност“, и изменение на улична регулация по о.т. 239в – 239г, което е изложено в район „Подуяне“.


Съобщение за изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътни участъци"


Изработен проект за ПУП – ИПРЗ и работен устройствен план на кв. 264в, м. „Ботевгрдско шосе – Рилска обител-юг“Съобщение за издадена Заповед № РА50-111/13.02.2019г. на Главния архитект на СО - 14 дневен срок за обжалване от 28.02.19г.
Съобщение за одобрена схема за поставяне на санитарен възелСъобщение за 3 бр. одобрени схеми от Главния архитект на СО


Съобщение за изработен проект за изменение на плана за регулация на м. „к-с Ботевградско шосе”, кв.148 /част/, кв.150/част/ и ул.”549”


Анкета от Агениця по заетостта - "Проучване за потребностите от работна сила"
Предоставяне на безплатни компостериСъобщение за одобрена схема за павилионна група №21

Съобщение във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ


Съобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елементСъобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент


“РЕМОНТ НА АЛЕИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЛОКАЛНА ГРАДИНА УПИ I – за озеленяване, КВ. 43, М. „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ ПРИ 24 СОУ “П.ЯВОРОВ”
Профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни


Вандалски прояви на бл. 22 - район "Подуяне" (снимки)


Обява за войнишки длъжности - Съвместно командване
Съобщение относно одобрена схема за преместваем обект
Решение на СОС № 833 по Протокол №73, т.33 от 18.12.2014г. е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен”


С Решение на СОС № 825 по Протокол №73, т.25 от 18.12.2014г. е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ VIII-„за жил. стр.” и УПИ IX-6,7,8,78, кв.24, м. жк „Левски-зона Г”


Преработен проект за ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата”

Консултация по Национална програма за енергийна ефективностАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.