Съобщения обяви

Съобщение във връзка с подаване на Декларация по чл. 6 от НРУУРОЖТСО


Проект за ПУП – ИПУР за продължаване на ул.“Плакалница“ от о.т.252 до ул.“Сава Цонев“ и ИПР за УПИ IX, кв.76а, образуване на нов кв.76б, УПИ I-„за озеленяване“, нов кв.76в и преминаване на УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV от кв.76а в кв.76в/нов/, бул.“Ботевградско шосе – рамка“Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ II-38, нов УПИ II-38-„за ЖС, магазини, обществено обслужване, ПГ и ТП“, кв.67, бул.“Ботевградско шосе-рамка“, ПИ с идентификатор 68134.614.38


Проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-9011-„за ЖС, офиси, магазини и ПГ“ и УПИ XVII-9020-„за ЖС, складове, офиси и ПГ“, кв.15а, НПЗ“Хаджи Димитър“, ПИ с идентификатори 68134.605.9011 и 68134.605.9020


План-схема за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв. 148, м. Суха река, район „Подуяне“.


Проект за ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ XVI-617, кв.335а, бул.“Ботевградско шосе-рамка“


Решение на СОС № 441/22.07.2021г.


Проект за ПУП-ПРЗ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м.“Левски зона Г“, кв.17, новообразувани кв.17 и кв.17а


Проект за ПУП – план извадка ИПРЗ за нови УПИ I-„за ОЖС и озеленяване“ и УПИ VIII-53-„за ЖС“, кв.358б, м.Левски к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП – ИПР за УПИ IV-„за спорт“, УПИ VII-„за спорт“ и УПИ XI-„за спорт“, новообразувани УПИ XXIII-112,132-„за жилищно строителство и спорт“, УПИ XXIV-234-„за паркинг и спорт“ и остатъчни УПИ XI-„за спорт“, УПИ VIII-39, УПИ VII-„за спорт“ и УПИ IV-„за спорт“, продължение на задънена улица по о.т.167-о.т.167а-167б и ПУП – ИПЗ за УПИ XXIII-112,132-„за жилищно строителство и спорт“ и УПИ XXIV-234-„за паркинг и спорт“, кв.6, м.“Левски – зона Г“.


Обявление за одобрен подробен устройствен план – план за регулация за м. “Хаджи Димитър – част“, кв. 10а, УПИ V-2214,2215 по Решение №259 по Протокол №33/20.05.2021 г. на СОС


Проект за ПУП-ИПУР между о.т.21-о.т.21а-о.т.21б и ПР за образуване на нов УПИ IV-1302-„за безвредно производство, складове и офиси“ и ПЗ на нов УПИ IV-1302-„за безвредно производство, складове и офиси“, кв.5а, м.НПЗ“Хаджи Димитър“


Проект за ПУП-ИПЗР на УПИ VI-163 и УПИ VII-164, образуване на нов УПИ VI-9032,9034-„за ЖС“, кв.150в, м.Суха река к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ IV855,856 и УПИ V857 , образуване на нов УПИ IV2108,857-„за ЖС“ и РУП за нов IV2108,857-„за ЖС“, кв.12д, м.“Суха река – запад“Проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за нов УПИ VI906,907,910,911,2128-„за ЖС“ и УПИ XII904-„за ЖС“ и отпадане на сервитут за застрояване с жилищни сгради в горните УПИ, кв.20, м.“Суха река - запад“


Проект за План-извадка – ИПРЗ за УПИ I1082-„за ЖС“ и УПИ II1082-„за ЖС“, кв.358г, м.Левски к-с“Ботевградско шосе“


Проект за ПУП – ИПР за кв.35 и кв.65а и прилежащата улична регулация м.“Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“ и Транспортно – комуникационен план


Проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ IX611, кв.316, бул.“Ботевградско шосе-рамка“Проект за ПУП – ИПЗ за УПИ V52-„за автосервиз, автомивка и гуми-център“, кв.2, м.“Триъгълника – Ботевградско шосе
ПУП – ИПРЗ за УПИ I571-„за офиси и магазини“ и УПИ III579-„за офиси и магазини“, кв.13а, м.“Суха река – запад“


Решение № 55 по Протокол № 27/28.01.2021г. на СОС


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и образуване на нови УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и УПИ XXX46-„за ЖС“, изменение профила на улици по о.т.15-270=235, кв.13, м.“Левски – зона В“
Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I2135-„за безвредно производство, складове, хотел, офиси, магазини и ЖС“ и УПИ VIII2123-„за ЖС, офиси и магазини“, кв.13а, м.“Суха река - запад“

Съобщение за върнати писма със стикер - СА9896РРСъобщение - РЕШЕНИЕ НА СОС № 531 от 12.11.2020г.


Съобщение за върнати писма със стикер - С9790МВ

Уведомление за инвестиционно предложение


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПРЗ/ М.“ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР“, КВ.15, УПИ II-„за бензиностанция, автосалон, сервиз и администрация“, нов УПИ XI-1408 „за офиси и ЖС“ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ ПО О.Т. 68А-67А.


Проект за ПУП-ИПР за УПИ III-178, ПИ с идентификатор 68134.608.178, кв.297, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – ІІч.“Проект за ПУП – ИПУР с промяна профила на улици от о.т.19 до о.т.20а и от о.т.20а до о.т.20б


Схема за поставяне на елементи за празнична украса и временни информационни елементи /хоругви/ за културни, спортни, социални, икономически и други събития на територията на Столична община

Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ-„за парк могилите“ за образуване на нов УПИ I-„за ЖС, ОО и ПГ“, за ПИ с идентификатор 68134.601.59, кв.22-нов, кв.9-стар, м. ж.к. „Левски – зона Г“


Проект за ПУП-ИПУР от о.т.162 до о.т.164


Съобщение - ДВ бр. 65 от 21.07.2020г. относно ПУП


Съобщение - разрешение ПУП-ИПРОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ИПРЗ ЗА КВ. 1, УПИ III-631-„ЗА ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ“ И УПИ VI-1112,1159,1194,1195,1205,1206,1207,1231,1258,1304,1320,1360,1367 – „ЗА БЕЗВРЕДНО ПРОИЗВОСТВО, СКЛАДОВЕ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, ТРАФОПОСТ, ЛПС И КТП“ И ПРОМЯНА НА ГРАНИЦАТА С КОНТАКТЕН УПИ IV-1152,1138,1139 – „ЗА АВТОСЕРВИЗ“, М. „ТРИЪГЪЛНИКА-БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“


ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ИПР ЗА КВ. 40, УПИ VIII-631-„ЗА ЖС“ И КОНТАКТЕН УПИ IV-629, М. „Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР“


Виза за проучване и проектиране на „Едноетажна пристройка с площ 43 кв.м към помещение с идентификатор 68134.619.24.4.2 към трафопост


Одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПР) на УПИ IV-1471,2069,2070,2071,2073,2074


ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП –ИПУР ПО О.Т.25-О.Т.26-О.Т.243-О.Т.244 И ИПРЗ ЗА УПИ II-„ЗА УЧИЛИЩЕ“ И ОБРАЗУВАНЕ НА НОВИ УПИ II-„ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА“ И УПИ VIII-1233-„ЗА КОО, ЖС И ПГ“, КВ.24, М. „ЛЕВСКИ – ЗОНА В“


ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ИПР ЗА КВ. 35 И 65а И ПРИЛЕЖАЩАТА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ, УПИ I-289-„ЗА ЖС“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.614.23 И 68134.614.350, М. „ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ. „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА““ И „ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН“


Съобщение - разрешение ПУП-ИПР-5


Съобщение - разрешение ПУП-ИПРЗ-3


ПУП-ИПРЗ за нови УПИ I – „за училище“, УПИ XII 95 – „за жс“ и УПИ XIII 96 – „за жс“, кв. 357, м. „Ботевградско шосе II – ра част


Проект за ПУП – ИПЗ И РУП за УПИ II – 35 и УПИ III – 36,


На вниманието на търговците, осъществяващи дейност на територията на Район „Подуяне“–СОСъобщение за изработен ПУП - ПРЗ и РУП за м. Хаджи Димитър – част, кв. 63в, УПИ ІХ-1139 – „за производствена и складова дейност“, контактен УПИ Х-1137 – „за офиси, магазини и складове“, нови УПИ ІХ-2146 – „за производствена и складова дейност“, УПИ ХVІ-2146 – „за производствена и складова дейност“, и изменение на улична регулация по о.т. 239в – 239г, което е изложено в район „Подуяне“.


Съобщение за изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътни участъци"

Изработен проект за ПУП – ИПРЗ и работен устройствен план на кв. 264в, м. „Ботевгрдско шосе – Рилска обител-юг“Съобщение за издадена Заповед № РА50-111/13.02.2019г. на Главния архитект на СО - 14 дневен срок за обжалване от 28.02.19г.
Съобщение за одобрена схема за поставяне на санитарен възелСъобщение за 3 бр. одобрени схеми от Главния архитект на СО


Съобщение за изработен проект за изменение на плана за регулация на м. „к-с Ботевградско шосе”, кв.148 /част/, кв.150/част/ и ул.”549”


Анкета от Агениця по заетостта - "Проучване за потребностите от работна сила"
Предоставяне на безплатни компостериСъобщение за одобрена схема за павилионна група №21

Съобщение във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ


Съобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елементСъобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент


“РЕМОНТ НА АЛЕИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЛОКАЛНА ГРАДИНА УПИ I – за озеленяване, КВ. 43, М. „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ ПРИ 24 СОУ “П.ЯВОРОВ”
Профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни


Вандалски прояви на бл. 22 - район "Подуяне" (снимки)


Обява за войнишки длъжности - Съвместно командване
Съобщение относно одобрена схема за преместваем обект

Решение на СОС № 833 по Протокол №73, т.33 от 18.12.2014г. е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен”


С Решение на СОС № 825 по Протокол №73, т.25 от 18.12.2014г. е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ VIII-„за жил. стр.” и УПИ IX-6,7,8,78, кв.24, м. жк „Левски-зона Г”


Преработен проект за ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата”

Консултация по Национална програма за енергийна ефективностАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.