Съобщения обяви

Съобщение - разрешение ПУП-ИПР-5


Съобщение - разрешение ПУП-ИПРЗ-3


ПУП-ИПРЗ за нови УПИ I – „за училище“, УПИ XII 95 – „за жс“ и УПИ XIII 96 – „за жс“, кв. 357, м. „Ботевградско шосе II – ра част


Проект за ПУП – ИПЗ И РУП за УПИ II – 35 и УПИ III – 36,


На вниманието на търговците, осъществяващи дейност на територията на Район „Подуяне“–СО


ВАЖНО: Провеждане на конкурси за държавни служителиСъобщение за изработен ПУП - ПРЗ и РУП за м. Хаджи Димитър – част, кв. 63в, УПИ ІХ-1139 – „за производствена и складова дейност“, контактен УПИ Х-1137 – „за офиси, магазини и складове“, нови УПИ ІХ-2146 – „за производствена и складова дейност“, УПИ ХVІ-2146 – „за производствена и складова дейност“, и изменение на улична регулация по о.т. 239в – 239г, което е изложено в район „Подуяне“.


Съобщение за изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътни участъци"

Изработен проект за ПУП – ИПРЗ и работен устройствен план на кв. 264в, м. „Ботевгрдско шосе – Рилска обител-юг“Съобщение за издадена Заповед № РА50-111/13.02.2019г. на Главния архитект на СО - 14 дневен срок за обжалване от 28.02.19г.
Съобщение за одобрена схема за поставяне на санитарен възелСъобщение за 3 бр. одобрени схеми от Главния архитект на СО


Съобщение за изработен проект за изменение на плана за регулация на м. „к-с Ботевградско шосе”, кв.148 /част/, кв.150/част/ и ул.”549”


Анкета от Агениця по заетостта - "Проучване за потребностите от работна сила"
Предоставяне на безплатни компостериСъобщение за одобрена схема за павилионна група №21

Съобщение във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ


Съобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елементСъобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент


“РЕМОНТ НА АЛЕИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЛОКАЛНА ГРАДИНА УПИ I – за озеленяване, КВ. 43, М. „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ ПРИ 24 СОУ “П.ЯВОРОВ”
Профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни


Вандалски прояви на бл. 22 - район "Подуяне" (снимки)


Обява за войнишки длъжности - Съвместно командване
Съобщение относно одобрена схема за преместваем обект

Решение на СОС № 833 по Протокол №73, т.33 от 18.12.2014г. е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен”


С Решение на СОС № 825 по Протокол №73, т.25 от 18.12.2014г. е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ VIII-„за жил. стр.” и УПИ IX-6,7,8,78, кв.24, м. жк „Левски-зона Г”


Преработен проект за ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата”

Консултация по Национална програма за енергийна ефективност


© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.