Последни новини

Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК


Работна среща на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

В Центъра за превенция и социална интеграция (ЦПСИ) в жк „Левски Г“ се проведе работна среща на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) с педагогическите съветници, психолози и членове на училищни комисии за превенция от училищата...

Открит е обновеният Център за превенция и социална интеграция в район "Подуяне"

Ева Митова – кмет на район „Подуяне“ откри обновения Център за превенция и социална интеграция към местната комисия за Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в  ж.к. „Левски Г“, бл. № 9.Обновеното пространство дава възможност центърът да се...


Последни галерии

Последни обявления

Съобщаване по реда на чл.129, ал. 1 от ЗУТ на Решение на СОС № 702/27.07.2023г., с което е одобрен ПУП–план извадка-ИПР за кв. 364а, УПИ IV-„за ОЖС и битови услуги“, 364б, УПИ I-„за ОЖС и битови услуги“ и изменение на улична регулация по о.т. 94б-94, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София. Преписка c вх.№ РПД22-ТД26-434-(10) от 12.09.2023г.


Съобщаване по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ на проект за изменение на ПУП - ИПРЗ и ИПУР за УПИ I-„за озеленяване“ за нови УПИ Х-135-„за ЖС“; УПИ ХI-136-„за ЖС“; УПИ ХII-140-„за ЖС“; УПИ ХIII-141-„за ЖС“ , кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност “Народни танци“ за учебната 2023/2024, 2024/2025/, 2025/2026 година в ДГ№148 „Слънце.


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност „Английски език по метода „Монтесори“ за учебната 2023/2024, 2024/2025/, 2025/2026 година в ДГ№148 „Слънце"


Заглавие: Издадена заповед № РПД23 – РА50 – 27 / 14.09.2023 г. за изменение на плана за регулация и застрояване ПУП – ИПРЗ за УПИ XVIII-748 и УПИ XVII-749 и образуване на нови УПИ XVIII-748 и УПИ XVII-748,749, кв. 324, м. “Левски – к-с Ботевградско шосе II част“, Район „Подуяне“ – СО.


Обявление за конкурс за отдаване под наем на бюфет в 106-то ОУ „Григорий Цамблак”


Съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на ИПРЗ – план извадка по чл.133 от ЗУТ за преотреждане на УПИ XXI-18 и образуване на нов УПИ XXI-18-за ЖС, кв. 358а, ПИ с идентификатор 6834.618.18 и ИПУР – план извадка по чл. 133 от ЗУТ – изменение на улица между о.т. 83б, о.т. 83а до о.т. 194а, кв. 358а, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ - СО


Съобщаване по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-259/19.07.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП–ИПР, кв. 1, нов УПИ IV-„за озеленяване“, м. „ОСЗ Сгуроотвала“, р-н „Подуяне“, гр. София и Заповед № САГ23-РА50-297/25.08.2023г. на Гл. архитект на СО за ОФГ в заповедта за одобряване, която е неразделна част от същата.


Обявление за конкурс за отдаване под наем на бюфет в 124-то ОУ "Васил Левски"


Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-560/17.08.2023г. на Главния архитект на СО, с която се одобрява ПУП – ИПРЗ на м. „Ботевградско шосе – рамка“, кв. 345, нов УПИ VII-200,201-за“ЖС“, район „Подуяне“ – СО. Преписка с вх.№ РПД22-ГР00-100-(5) от 01.09.2023г.


Протокол №РПД23-РД91-87 от 07.09.2023г. на РЕСУТ


Издадена заповед № РПД23 – ГР00 – 26 / 31.08.2023 г. за изменение на плана за регулация и застрояване ПУП – ИПРЗ за УПИ III-728 и УПИ IV-727 от кв.331, местност „Комплекс Ботевградско шосе“, ПИ с идентификатори 68134.607.728 и 68134.607.727 по КККР на гр. София и образуване на нови УПИ III-728 „за жилищно стр., общ. обсл. и ПГ“ и УПИ IV-727, кв.331, р-н “Подуяне“- СО.


Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на виза за инвестиционно проектиране на временни сгради в УПИ IX-„за жилищно строителство“ /ПИ с идентификатор 68134.619.1285/, кв. 14, м. „Левски Зона В“, район „Подуяне“. Преписка с вх. № РПД23-ГР00-73-(1) от 16.08.2023г.


Заповед № САГ23-РА53-512/02.08.2023г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – план – извадка – ИПРЗ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 358б, „терен за ОЖС и озеленяване“ за ПИ 68134.618.56 и 68134.618.57, район „Подуяне“, гр. София. Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-98/14.08.2023г.


Обява за провеждане на Конкурс по документи за допълнителна образователна дейност „ Английски език и изкуства с арттерапия“ за учебната 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 с изх. №231/11.08.2023г. в Дневника за регистриране на изходяща кореспонденция на №110 „Слънчева мечта“Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.