ЗАЯВЛЕНИЯ - ОБРАЗЦИ ПО НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ:

- ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 • ПОСОЧЕН ОТ ТЪРГОВЕЦА ЕИК, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР /ЗТР/;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 12, АЛ. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ;
 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПАСПОРТ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЕКТА;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ /АКТ ОБР. 16/ КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛЕН АКТ.

- ЗА ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОБЕКТИ ЗА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 • ПОСОЧЕН ОТ ТЪРГОВЕЦА ЕИК, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР /ЗТР/;
 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПАСПОРТ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЕКТА;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ /АКТ ОБР. 16/ КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛЕН АКТ.

Забележка:

- Всички документи са заверени копия от търговеца!

- Заявленито се попълва в два екземпляра – оригинални.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ ПО ЧЛ. 36Г ОТ НПОРИМДЕРДТСО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

За еднолични търговци и юридически лица:

 • Техническа и производствена документация за съоръжението или елемента (документи за произход и качество на оборудването на съоръжението или елемента и други подобни)

 • Доказателства за съответствие на съоръженията и елементите с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;

 • Снимков материал, визуализация на съоръжението;

 • Доказателства или сертификат, издадени от компетентен орган или оторизирано за това лице, за наличието и безопасността на оборудването за автономно захранване, както и декларация за периодичния му контрол.

 • Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

За земеделски производители:

 • Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена за 202....г.;

 • Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за 202....г.;

 • Документ за регистрация (за занаятчия). 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАТЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЗА СТАЦИОНАРНИЯ ОБЕКТ, ПРЕД КОЙТО ЩЕ СЕ РАЗПОЛАГАТ ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ;
 • ИНДИВИДУАЛНА СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪГЛАСУВАНА С ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И С ОТДЕЛ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” ПРИ СДП, ОДОБРЕНА ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА РАЙОНА.

Забележка:

- Всички документи са заверени копия от търговеца или от земеделския производител!

- Разрешението се издава за срок до 3 /три/ месеца.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИРМЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;

- списък на местата за поставяне на фирмени информационно-указателни табели за обекта/дейността с посочване на вида на табелите;

- отбелязано местоположение на всяка фирмена информационно-указателна табела върху извадка от карта на гр. София, съгласно списъка;

- визуализация на всяка фирмена информационно-указателна табела, съгласно списъка;

- текстово и графично съдържание на всяка фирмена информационно-указателна табела - 2 бр.;

- декларация (по образец) за изработване и поставяне на фирмените информационно - указателни табели в съответствие с общинския типов проект.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.