Започва предоставянето на услуги по механизма лична помощ

СО РАЙОН „ПОДУЯНЕ“  ВИ ИНФОРМИРА:

Започва предоставянето на услуги по механизма лична помощ

Хората с увреждания могат да подават заявления за ползване на лична помощ. На база на влезлите в сила Закон за личната помощ и Наредба РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се регламентира кой има право на тази помощ и как ползвателите да се включат в  механизма.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

 За включване в механизма лична помощ е необходимо да подадете Заявление – декларация (по образец) лично или чрез упълномощено от вас лице до кмета на СО  район „ПОДУЯНЕ“ по настоящ адрес.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ.

 АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на СО район „Подуяне“ заявление по образец,  към което прилага:

 1. Документ за самоличност (за справка)
 1. Автобиография;
 2. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
 3. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ /по образец/;
 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение от други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявление (по образец) и придружаващите го документи за ползватели на личната помощ се подават в сградата на СО район „Подуяне“ с адрес: жк Сухата река, ул. Плакалница № 51 , ет. 1- деловодство , всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Заявление (по образец) и придружаващите го документи за асистенти се подават в в сградата на СО район „Подуяне“ с адрес: жк Сухата река, ул. Плакалница № 51 , ет. 1- деловодство , всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

 За допълнителна информация и въпроси на тел: 8146143;  8146183.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.