Административни услуги

Нови стандартизирани образци на заявления.

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заявлениеза заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

Технически услуги

1. Заявление за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - РА-УТ- 001

2. Заявление за одобряване на проект за ПУП - РА-УТ-002

3. Заявление за издаване на виза за проектиране - РА-УТ- 003

4. Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ) - РА-УТ - 004

5. Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) - РА-УТ- 005

6. Заявление за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ) - РА-УТ- 006

7. Заявление за предаване на екзекутвна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ) - РА-УТ- 007

8. Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл.147 и чл. 148 от ЗУТ) - РА-УТ- 008

9. Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ - РА-УТ- 009

10. Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градското обзавеждане и др. или за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл.56 и чл.57 от ЗУТ) - РА-УТ- 010

11. Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане - РА-УТ-011

12. Заявление за регистрираве на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл.80, ал.1,2 от НПОРИМЕРДТСО) - РА-УТ- 012

13. Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - РА-УТ- 013

14. Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това. че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - РА-УТ- 014

15. Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181 от ЗУТ) - РА-УТ- 015

16. Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП - РА-УТ- 016

17. Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП - РА-УТ- 017

18. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот - РА-УТ- 018

19. Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ) - РА-УТ- 019

20. Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл.192 от ЗУТ) - РА-УТ- 020

21. Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл.193 от ЗУТ) - РА-УТ- 021

22. Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл.194 от ЗУТ) - РА-УТ- 022

23. Заявление за освидетелстване на сграда - РА-УТ- 023

24. Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда - РА-УТ- 024

25. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района - РА-УТ- 025

26. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване) - РА-УТ- 026

27. Заявление за издаване на заверен препис (копия) от документи - РА-УТ- 027

28. Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси - РА-УТ- 028

29. Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка- РА-УТ- 029

30. Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура - РА-УТ- 030

31. Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура - РА-УТ- 031

32. Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж - РА-УТ- 032

33. Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия - РА-УТ- 033

34. Заявление за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност - РА-УТ- 034

35. Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност - РА-УТ- 035

36. Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина - РА-УТ- 036

37. Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ - РА-УТ- 037

38. Заявление за издаване на нов административен адрес - РА-УТ- 038

39. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес - РА- УТ- 039

40. Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал.6 от ЗУТ - РА-УТ- 040

41. Заявление за издаване на удостоверение от общ характер - РА-УТ- 041

42. Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл. 13. ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ - РА- УТ- 042

43. Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти - РА-УТ- 043

44. Уведомление за премахване на сгради по чл. 197 от ЗУТ - РА-УТ- 044

45. Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване - РА-УТ- 045

46. Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект - РА-УТ- 046

47. Заявление за внасяне на допълнителни документи - РА-УТ- 047

48. Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за заинтересованите лица - РА-УТ- 048

49. Декларация по чл, 154, ал. 5 от ЗУТ за съгласие от заинтересованите лица - РА-УТ- 049

50. Опис на внесените проектни материали по преписка - РА-УТ- 050

51. Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура - РА- УТ- 051

52. Заявление по чл. 140а от ЗУТ

53. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

54. Заявление за одобряване на подробен устройствен план

 

Пълен списък на таксите и цените на услугите предоставяни в район "Подуяне" - Столична община

Искания за издаване удостоверения въз основа регистъра за население:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 14

Приложение № 15

Заявления-образци по Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Съгласно чл.11,ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО- район „Подуяне” в зависимост от сроковете за извършването им услугите са:

 • - обикновени;
  - бързи /заплаща се с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга/ - когато срока се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга;
  - експресни /заплаща се със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга/- когато срока се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Сроковете за извършаване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.

Посочените по-горе административни услуги може да заплатите по банковата сметка на СО - район "Подуяне", както следва:

IBAN BG33SOMB91303126305301

BIC SOMBBGSF

Общинска банка - финансов център Мария Луиза


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.