Администрация на район Подуяне

 

Кмет

Биография

Ева Митова е завършила право в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. През 2007 г. е избрана за кмет на четвъртия по големина в гр.София район „Подуяне“. Преди да заеме позицията на кмет е работила в общинската администрация на района в продължение на 11 години. За периода 1996-2007 г. е преминала през всички нива в районната администрация и е придобила ясна представа за проблемите на район „Подуяне“. След проведените през 2011г. избори за кметове и общински съветници Ева Митова е назначена за кмет на района за втори път, а от ноември 2015г. започва своя трети мандат.

Кметът на Район "Подуяне" изпълнява функциите си като:

 • Изпълнява бюджета на общината в частта му за района ;
 • Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 • Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • Представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 • Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
 • Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.

Отчет за изминалия мандат

Отчет на Кмета за 2017г.

Отчет за изминалата 2014г.

Структура на Столична община район "Подуяне"

Структура на Столична община район "Подуяне"

Приемно време ръководство

Приемно време на кмета на район Подуяне
г-жа Ева Митова
сряда 14.00 - 16.00 ч.
След предварително записване на тел. 8146-158.

Приемно време на заместник  кмета
г-н Петър Митев
вторник 09.00 - 12.00 ч.
сряда 13.30 - 16.00 ч.


Приемно време на заместник кмета
г-жа Ани Бързанова
вторник 09.00 - 12.00 ч.
сряда 13.30 - 16.00 ч.

 

Приемно време на Секретаря
г-жа Елица Байчева
сряда 14.00 - 16.00 ч.

Работно време на Центъра за информационно и административно  обслужване 
понеделник-петък 8:30 - 17:00 ч.

Функционални характеристики на отделите

Oтдел „Инженерна инфраструктура ,благоустройство и озеленяване”( ИИБЕ)

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/

Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” /ПНО и ЧР/

Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” /ОСДКС/

Oтдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” /УОСЖФ и РКТД/

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол на строителството” /УТКР и КС/

Oтдел „Финансово-счетоводни дейности” /ФСД/

Oтдел „Административно-информационно обслужване, Гражданска регистрация и административно обслужване” /АИО, ГРАО/

Управление на отбранително-мобилизационната подготовка, защита при бедствия и завеждащ регистратура” /УОМПЗБ и ЗР/

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.