Последни новини

Стартира онлайн подаване на документи за компенсации за деца, неприети в детски градини

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда запредоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиранена разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението надецата, които не са приети в държавни или общински детски градини илиучилища поради липса на свобод...


Работна среща на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

В Центъра за превенция и социална интеграция (ЦПСИ) в жк „Левски Г“ се проведе работна среща на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) с педагогическите съветници, психолози и членове на училищни комисии за превенция от училищата...


Последни галерии

Последни обявления

Обява за конкурс за допълнителни образователни дейности в ДГ 74 "Дъга" - Плуване


Обява за конкурс за допълнителни образователни дейности в ДГ 74 "Дъга" - Футбол


Протокол на РЕСУТ от 02.10.2023г.


На 06.10.2023г. от 08:30ч. до 14.30ч. в кв. „Сухата река“, между бл. 6 и търговски магазин „ПроМаркет“, ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинства.


Обяви за конкурси за допълнителни образователни дейности - Английски език, Български народни танци, Латино танци, Забавно пеене, Логопед, Подвижни игри с топка, Самбо,


Издадена Заповед № САГ23-РА50-29 / 28.09.2023 г. на Главния архитект на СО – район Подуяне, с която се одобрява ПУП - ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ за УПИ IX-188, кв. 297, м. "Левски к-с „Ботевградско шосе“", район „Подуяне“, /поземлен имот с идентификатор 68134.608.188/, СО - район "Подуяне, от нискоетажно в средноетажно застрояване.


Издадена Заповед № САГ23-РА50-28 / 20.09.2023 г. на Главния архитект на СО – район Подуяне, с която се одобрява ПУП - ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ за УПИ II-228, кв. 26, м. " Левски зона В ", район „Подуяне“, /поземлен имот с идентификатор 68134.609.1289/, СО - район "Подуяне, от нискоетажно в средноетажно застрояване.


Съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ преработен проект за ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ от на м. „Левски зона Г – разширение“, кв. 20 и кв. 28а /част от кв. 28/, район „Подуяне“, СО и съобщаване по реда на чл. 16, ал. 4, изречение четвърто от ЗУТ на доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на ПУП, приета с протокол № ЕС-ПО-10 от 16.08.2022г.


Съобщаване по реда на чл.129, ал. 1 от ЗУТ на Решение на СОС № 702/27.07.2023г., с което е одобрен ПУП–план извадка-ИПР за кв. 364а, УПИ IV-„за ОЖС и битови услуги“, 364б, УПИ I-„за ОЖС и битови услуги“ и изменение на улична регулация по о.т. 94б-94, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София. Преписка c вх.№ РПД22-ТД26-434-(10) от 12.09.2023г.


Съобщаване по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ на проект за изменение на ПУП - ИПРЗ и ИПУР за УПИ I-„за озеленяване“ за нови УПИ Х-135-„за ЖС“; УПИ ХI-136-„за ЖС“; УПИ ХII-140-„за ЖС“; УПИ ХIII-141-„за ЖС“ , кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност “Народни танци“ за учебната 2023/2024, 2024/2025/, 2025/2026 година в ДГ№148 „Слънце.


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност „Английски език по метода „Монтесори“ за учебната 2023/2024, 2024/2025/, 2025/2026 година в ДГ№148 „Слънце"


Заглавие: Издадена заповед № РПД23 – РА50 – 27 / 14.09.2023 г. за изменение на плана за регулация и застрояване ПУП – ИПРЗ за УПИ XVIII-748 и УПИ XVII-749 и образуване на нови УПИ XVIII-748 и УПИ XVII-748,749, кв. 324, м. “Левски – к-с Ботевградско шосе II част“, Район „Подуяне“ – СО.


Обявление за конкурс за отдаване под наем на бюфет в 106-то ОУ „Григорий Цамблак”


Съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на ИПРЗ – план извадка по чл.133 от ЗУТ за преотреждане на УПИ XXI-18 и образуване на нов УПИ XXI-18-за ЖС, кв. 358а, ПИ с идентификатор 6834.618.18 и ИПУР – план извадка по чл. 133 от ЗУТ – изменение на улица между о.т. 83б, о.т. 83а до о.т. 194а, кв. 358а, м. „к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ - СОАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.