Последни новини

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район „Подуяне“ проведе практическо обучение и състезания по Безопасност на движението.Събитието бе организирано съвместно със Сдружение „Национален клуб Би-бит“ и на него присъстваха з...


Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г.

За дванадесета година Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по Програма „Зелена София“! По програмата за облагородяване на зелените пространства около блоковете могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища. Изч...

Район "Подуяне" приема заявления относно откриване на нова млечна кухня в ж.к. „Левски  Г“ и ж.к. „Левски В“

СЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, По повод заявен интерес относно разкриване на Млечна кухня за деца от 10 м до 3 годишна възраст в ж.к. „Левски  Г“ и ж.к. „Левски В“  и с цел уточняване броя на желаещите, Ви уведомяваме: До края на м. април 2023 г. мож...


Последни галерии

Последни обявления

Заповед № РПД23-РА50-24/26.05.2023 г. на Гл. архитект на район „Подуяне”, с която се одобрява Изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-1560, поземлен имот с иденти-фикатор 68134.603.1567, кв. 9а, м. "ОСЗ Сгуроотвала", СО - район "Подуяне".


Обществено обсъждане за представяне на проект за Виза за инвестиционно проектиране на обект - паметник на ген. Владимир Вазов в поземлен имот с идентификатор 68134.606.939, кв. 56, жк. „Хаджи Димитър“, на ъгъла на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Панайот Хитов“, район „Подуяне“ - СО


Заповед № САГ23-РА53-263/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – ИПРЗ на кв. 15а, УПИ I-„за общ. обсл.“, нов УПИ I-9202-„за ЖС, магазини, гаражи, ПГ и ТП“ и създаване на нова задънена улица за ПИ с идентификатор 68134.619.9202, м. „Левски – зона В“, СО – район „Подуяне“.


Съобщение за постъпила в НАГ- СО преписка с искане за одобряване на схема за поставяне на три броя преместваеми обекти за ГТП и офис в ПИ с идентификатор 68134 600.1277, район „Подуяне“.


Заповед № САГ23-РА53-273/12.05.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР на уличнорегулационната ли-ния към бул.“Ген. Владимир Вазов“ за УПИ I-1269, кв.1, м. „Левски – зона В“, СО – район „Подуяне“.


Заповед № САГ23-РА50-199/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ПРЗ по чл.22, ал.8 във връзка с чл.16 от ЗУТ за кв. 32, 34, 27 и част от кв.25 (УПИ I-1070 и II-210), м. „Левски – зона Г“, СО – район „Подуяне“


Заповед № РПД23-РА50-23/17.05.2023г. на Гл. архитект на р-н „Подуяне“ за служебно изработване на проект за изменение на действащия подробен уст-ройствен план ПУП – ИПР за кв.104, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“ СО – район „Подуяне“


Съобщение за стикирано ИУМПС с рег. №B0760PH


Съобщение за стикирано ИУМПС с рег. №B7003CB


Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт "Устройство на територията"


Протокол №РПД23-РД61-88 от 18.05.2023г. на РЕСУТ


Обява по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от СО - район "Подуяне"


Обществено обсъждане на ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за УПИ II-„за жилищно строителство“, УПИ VI-„за жилищно строителство“ и УПИ VII-„за жилищно строителство, кв. 39, м. жк. „Левски – зона Г“ - Заповед № РПД23-РД09-249/12.05.2023г. на Кмета на район „Подуяне” – СО - представяне на проекта-22.05.2023г.


Съобщение за издадена Заповед № РПД23-РА50-21/12.05.2023г. на Главния архитект на Район „Подуяне“ СО, с която се одобрява ПУП-ИПЗ за УПИ IV-292, 298 и УПИ V-293, 294, кв.21, м. „“Левски – Зона В“, район "Подуяне“ – СО


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 15.05.2023г.Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.