Последни новини

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

На 16 и 17 ноември 2023 г., МКБППМН съвместно с ръководствата, педагогическите съветници, училищни психолози и учители от 49 ОУ „Бенито Хуарес“, 44 СУ „Неофит Бозвели“ и 143 ОУ „Георги Бенковски“, организираха различни инициативи по повод отбелязването на Междунар...


Стартира онлайн подаване на документи за компенсации за деца, неприети в детски градини

Стартира онлайн подаване на документи за компенсации за деца, неприети в детски градини

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда запредоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиранена разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението надецата, които не са приети в държавни или общински детски градини илиучилища поради липса на свобод...


Последни галерии

Последни обявления

Проект за ПУП-ИПЗ /изменение на план за застрояване/ за УПИ VI-91, кв. 30б, м. „Суха река“, к-с „Ботевградско шосе“, район „Подуяне“, СО


Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт „Инженерна инфраструктура”


Конкурс за държавен служител за длъжността Финансов контрольор


Конкурс за държавен служител за длъжността Главен архитект


Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”


Съобщаване на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ на проект за ПУП – ИПУР, ПР и ИПЗ на м. „Квартали на североизточен град, прилежащи на първа задгарова артерия“, кв. 2а за ПИ с идентификатори 68134.614.1111, район „Подуяне“, гр. София


Съобщаване на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-828/13.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР на м. „Хаджи Димитър - част“, кв.11а, УПИ VII-933-„за офиси и магазини“ и на контактен УПИ VIII-934–„за офиси и магазини“ за ПИ с идентификатор 68134.600.033, район „Подуяне“- СО.


Проект за ПУП - ИПРЗ на м. Суха река – запад“, УПИ ХII-883-„за офиси и магазини“, УПИ ХIII-884-„за офиси и магазини“ и ИПР на контактен УПИ ХI-882-„за офиси и магазини“ за нови УПИ ХII-883-„за ЖС“ и УПИ ХIII-884-„за ЖС“, район „Подуяне“, гр. София.


Проект за ПУП – ИПУР и ИПР на м. „Суха река“ – „к-с Ботевг-радско шосе“, кв.30а, изменение на улична регулация по о.т.16-17-18 и по о.т.18-48, при което се променят регулационните гра-ници на УПИ II-„Т.И.С.“, УПИ III-„за ОЖС и магазини“ и УПИ IV-„за магазини“, район „Подуяне“, гр. София.


Съобщаване на проект за ПУП – план – извадка – ИПРЗ на м. „к-с Ботевградско шосе“, кв. 358б, УПИ-„за ОЖС и озеленяване“ и образуване на нов УПИ-„за ОЖС и озеленяване“ и нов УПИ IX-56,57-„за ЖС“; ПУП-изменение на улична регулация /ИПУР/ за ул.“544“ между о.т.84а и о.т.102б, , район „Подуяне“, гр. София по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ.


Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-806/09.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР-план извадка на УПИ I-1058,1062,1071-„за магазини, офиси, складове, КПП, ТП и безвредно производство“, УПИ III-958–„за офиси, магазини, складове, търговия, безвредни производства“ и УПИ VI-957,1068-„за магазини и офиси“, поземлени имоти с идентификатори 68134.602.9041, 68134.602.9042, 68134.602.1072, 68134.602.1071 и 68134.602-44 по КККР, кв. 2, м. „Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне“- СО


Заповед № САГ23-РА50-352/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-888-„за офиси и магазини“ и УПИ II-„за офиси и магазини“ за образуване на нови УПИ I-887, 888, 2147-„за озеленяване и етажен паркинг“, УПИ II-2149-„за ЖС“ и УПИ III-889-„за озеленяване и паркинг“; премахване на сервитутите за застрояване с жилищни сгради и с нежилищни сгради /сервитут ЖП ареал/, кв. 20б, м. Суха река – запад“, район „Подуяне“, гр. София


Заповед № САГ23-РА53-804/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 36а-26а, м. „Левски – зона В“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ за обособяване на забавителен шлюз към УПИ V-1055, кв. 8, м. „Левски – зона Г“, район „Подуяне“.


Проект за ПУП – ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ и РУП /работен ус-тройствен план за УПИ I-615 и УПИ II-620 (ПИ с идентификатори 68134.609.615 и 68134.609.620) от кв. 306б, м. „бул. Ботевградско шосе - рам-ка“, район „Подуяне“


Съобщаване на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-774/01.11.2023г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР на УПИ VIII-961,966,967,971-„за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвр. производство, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк“ за ПИ с идентификатор 68134.602.40, кв. 2, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“- СОАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.