Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Важно: ПРЗ - Преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на м. ж.к. Хаджи Димитър

Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на м. Ж.к. Хаджи Димитър в граници: от северозапад и север – ул. Резбарска; от изток – ул. 549 (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. Владимир Вазов; от югозапад и запад – ул. Ильо войвода, ул. Алберт Лонг, ул. Панайот Хитов, ул. Васил Петлешков, ул. Ген. Липранди, ул. Никола Войновски, ул. Арчарица, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура. Собствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти, е необходимо да представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. При непредставяне на такива, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в район „Подуяне“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Подуяне“.

 

ДВ бр.61/24.07.2018г.

<< Назад