Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

Съгласно чл. 35,  от Закона за кадастъра и имотния регистър, в брой 85 от 14.10.2014 г. е обнародвана заповед РД-16-26/26.09.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър за откриване на производство по създаване на

Кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на Район ПОДУЯНЕ, Столична община.

Графикът за извършване на геодезическо заснемане е обявен в Служба по геодезия картография и кадастър – гр. София, ул. Мусaла 1 и в сградата на Район Подуяне, гр. София, ул. Плакалница 51. В зависимост от хода на геодезическите работи графикът ще бъде актуализиран. Първата актуализация ще бъде на 15.01.2015 г.

Заснемането на границите на недвижимите имоти и събирането на информация за собствеността ще бъде извършвано ЕДИНСТВЕНО от представители на следните фирми:

„ГЕОКАД 93” ЕООД, „ГЕО2000” ООД, „ГЕОНЕТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД и „ГЕОДЕТЕКТ” ЕООД

От 01.12.2014 г. до 30.03.2015 г. в сградата на Район Подуяне ще бъде разкрит офис, където гражданите ще могат да подават документите си за собственост.

 Освен това всички граждани могат да подават документи в офиса на фирма „Геокад 93” ЕООД, гр. София, ул „Отец Паисий” 96, както и на електронни адреси както следва:

office@geocad93.com          Фирма „Геокад 93” ЕООД

nigeo@abv.bg                        Фирма „Гео 2000” ООД

geonet_et@abv.bg                 Фирма “Геонет Консултиг” ЕООД

 За допълнителна информация моля използвайте следните телефони:

 02 931 30 17; 02 813 19 54 – офис на фирма „Геокад 93” ЕООД

0887547143 – инж. Златан Златанов, Управител на фирма „Геокад 93” ЕООД

0888941648 – инж. Николай Георгиев, Управител на фирма „Гео 2000” ООД

0887712759 – инж. Пенчо Никоевски, Управител на фирма „Геонет Консултинг” ЕООД

Уважаеми съграждани,

Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри се финансира от Държавата в лицето на Агенция по геодезия, картография и кадастър и се извършва от правоспособни лица по Закона за кадастъра и имотния регистър. За създаването на вярна и точна кадастрална карта е необходимо изпълнителите да разполагат с точна информация за вашата собственост.

Призоваваме всички собственици на недвижими имоти да предоставят информация за тяхната собственост на местата, които са обявени, както и да не възпрепятстват извършването на геодезически измервания на територията на Район Подуяне.

Удостоверение-бланка - следва да се представи в 2 екземпляра

<< Назад