Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Преработен проект за ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата”

Столичната община на основание чл. 128, ал. 1, във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ съобщава за преработен проект за ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата” в граници: от север – бул. Ботевградско шосе; улица по о.т. 106-109а, ул. Георги Стоев, ул. Момина клисура, ул. Самуилец, ул. Батуня; от изток – ул. Витиня; от юг – жп ареал, който е изложен в район „Подуяне“. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, чрез район „Подуяне“.

Съобщението е публикувано в ДВ бр.9/03.02.2015г.

Проектът може да се разгледа в приемно време: вторник-от 9,00ч. до 12,00ч. и сряда от 13,30ч. до 16,00ч. в сградата на район „Подуяне” - ст.415, ет.4 и на сайта на НАГ

<< Назад