Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

ВАЖНО: Издадена Заповед № РА50-72/31.01.2019г. на Главния архитект на СО, за разрешение за изработване на с ПУП - Изменение на плана за регулация на трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен”

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РА50-72/31.01.2019г. на Главния архитект на СО, с която е разрешено да се изработи служебно проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП)-Изменение на плана за регулация на трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен” в участъка между МС III 5 и МС III 2, район „Подуяне”:      

УПИ VI-„за закрити спортни съоръжения”, кв.148, м. „комплекс Ботевградско шосе”; УПИ II-1187,1188, кв.148, м. „комплекс Ботевградско шосе”; УПИ I-1269, кв.1, м. кв. Левски-зона В”, УПИ III-общ., озеленяване и ТИ”, кв.1 и УПИ I-„за ЖС и ТП”, кв.2, м. кв. Левски-зона В”; УПИ X-„за озленяване” и УПИ IX-„за църква”, кв.24, м.„Левски-зона Г”; УПИ II-„за озеленяване” и УПИ III-„за гараж, ОО и ТП”, кв. 9, м. кв. „Левски-зона В”; УПИ I-„ОО” и УПИ II -„за озленяване”, кв.15, м. кв. Левски-зона В”; УПИ УПИ I-„за озеленяване и инж. инфр.”, кв.17, м. „Левски-зона Г”, район „Подуяне”       

Съобщението се прави по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-София град в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават в район „Подуяне”

<< Назад