Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Избори за европейски парламент 2019

1. ИУказ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България за
насрочване на избори за членове на Европейския парламент от РБългария –
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135927

2. Районна избирателна комисия – https://rik24.cik.bg/ep2019

3. Столична община – https://www.sofia.bg/election

4. Заповеди

Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община за
образуване на 1565 избирателни секции на територията на Столична община
за изборите на членове на Европейския парламент от РБ – 2019 –
https://www.sofia.bg/election

Заповед № РПД19-РД09-42/09.04.2019 г. за определяне места за обявяване
на избирателни списъци – /изтегли/

5. Съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия/Тук/

2. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. /Тук/

3. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г./Тук/

4. Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК/Тук/

5. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК/Тук/

6. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/Тук/

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуванеТук