Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Административни услуги

Пълен списък на таксите и цените на услугите предоставяни в район "Подуяне" - Столична община

Искания за издаване удостоверения въз основа регистъра за население:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 14

Приложение № 15

Заявления-образци по Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Съгласно чл.11,ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО- район „Подуяне” в зависимост от сроковете за извършването им услугите са:

  • - обикновени;
    - бързи /заплаща се с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга/ - когато срока се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга;
    - експресни /заплаща се със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга/- когато срока се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Сроковете за извършаване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.

Посочените по-горе административни услуги може да заплатите по банковата сметка на СО - район "Подуяне", както следва:

IBAN BG33SOMB91303126305301

BIC SOMBBGSF

Общинска банка - финансов център Мария Луиза